از جمله راههائى که محمد جهت تطميع و اغفال مردم بکار گرفته است داستانهاى پيامبران وهلاکت قوم آنها و ويران ساختن قريه ها و همچنين عبرت گرفتن از خرابه هاى شهر ها و آثار باستانى ميباشد. مثلا”در سوره ابراهيم آيه ٢٠ و کهف آيه ٨١ به بعد داستان اسکندر و هلاکت مردم در زمانهاى گذشته و آثار باقيمانده از آنها صحبت ميکند ، يا چاههاى خشک شده و خانه هاى ويران در بيابانها را دليل بر عذاب و هلاکت اقوام پيشين ميداند . در سوره حج آيات ۴۴ تا ۴۶ وقصص آيه ٨۵ و روم آيه ٨ آثار باستانى را مستمسکى قرار داده مبنى بر گناهکاران اقوام گذشته و بهلاکت رسيدن آنها توسط نمايندگان خداوند . تکرار مکررات در قرآن ديگر از نکات خاص قرآن تکرار مکررات است و در اين مورد بحدى افراط گرديده که شايد بتوان گفت که سه چهارم مطالب اين کتاب تکرار مکررات است و به حدود ١۵٠٠ آيه را داستان پيامبران بخود اختصاص داده است براى مثال آيات مربوط به ابراهيم : سوره ابراهيم ، سوره حجر ، ذاريات ٢٣ تا ٣١ کهف ۴١تا۵٣ عنکبوت ١۶ تا٢٧ انبياء ۵٣ تا ٧٢ والصافات ٨۶تا١١٢ شعرا ٧٠تا١٠۶ آيات مربوط به موسى : نازعات ١۶ تا ٢٨ بقره ۴١تا ١۴١ آل عمران ، نساء ، مائده ، کهف ۵٣ تا ۶۵ طه ١٠ تا ١٠٠ شعرا ١١ تا ٧٠ موءمنون ،فرقان ، نحل ٩ تا ١٧ قصص ۴ تا ۴٧ ، موءمن ٢٣ تا ۵۶ دخان ١٨ تا٣٣ ، زخرف ۴٨ تا ۵٨ نوح : فرقان ، کهف ، عنکبوت ، شعرا ١٠۴ تا ١٢٠ ، نوح ٢ تا ٢٨ ، قمر ١١ تا ١٧ ، والصافات ٧۶ تا ٨۵ لوط : ذاريات ٣١ تا ٣٧ ، انبياء ، شعرا ١۶۵ تا ١٧۵ ، نحل ۵۴ تا ۵٨ ، عنکبوت ٢٧ تا ٣۵ عيسى و مريم : انبياء ، نساء ، مائده ، آل عمران ، موءمنون ، زخرف ۵٩ تا۶٨ ، کهف ١٧ تا ۴١ سليمان : نحل ١٨ تا ۴۵ ، سبا ١٢ تا١۶ ، ص ٣٠ تا ۴١ و بالاخره با توجه به تمام تکرار مکررات در موضوعات مختلف وخزعبلات و چرنديات پايان ناپذير موجود در قرآن محمد معتقد است که سوره لقمان آيه ٢۶ يا محمد اگر درختان روى زمين تماما”قلم شوند و درياى مطلق باضافهٴ هفت درياى ديگر نيز مرکب شده کمک آن بشود و تمام موجودات نويسنده باشند هر آينه کلمات خداوند پايان ناپذير است . دروغ هرچه بزرگتر باشد براى ابلهان باورش آسان تر ميباشد .

 

  جماعتى از مردم استخوان پوسيداى برداشته نزد رسول خدا رفته و گفتند ، آيا تو ميگوئى که پس از پوسيده ومحو شدن اين استخوان خداوند دوباره حيات داده زنده خواهد کرد؟ او در جواب چنين گفت سوره ياسين آيه ٧٩ يا محمد در جواب بآنها بگو بله، بقدرت خدا آن استخوان دوباره زنده خواهد شد همانطور که گياهان از زمين سبزميشوند . چه دليل قانع کننده اى ! وچه باور کنندگان احمقى !

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements