آن شخص احوال را بيان نمود ، پادشاه تعجب کرده گفت تو در اين شهر خانه و مسکن داشتى ؟ گفت بلى عيال و اولاد دارم . پادشاه خود برخاست و با اوبه منزلش رفتند ، گفت منزل من در اين جايگاه بود اما اين منزل نيست ، تغيير يافته است . از آن منزل پيرمردى بيرون آمد از او احواپرسى کرد گفت بلى پدر بزرگ من بنام تمليخا با چند نفر در فلان تاريخ در زمان دقيانوس از اين شهر هجرت کردند ، بعد از آن علامتى از آنها ظاهر نگرديد . از آن شخص پرسيدند اسم شما تمليخا است گفت بلى ، تمليخا مثل کسى که از خواب بيدار شده باشد از چگونگى با خبر شد ، از رفقايش پرسيدند گفت در فلان غار هستند و فعلا”منتظر من ميباشند . پادشاه با اعيان و اشراف از شهر خارج شده گفت بايد رفت و آنها را زيارت کرد ، در بين راه تمليخا جلوتر رفته چگونگى را به رفقاى خود نقل کرد ، همه دانستند که خداى تعالى آنها را براى مردم علامتى قرار داده ، پادشاه با اعيان و اشراف آنها را زيارت کرده تعجب نمودند ، بعد از آن به پادشاه گفتند از تو توقع داريم که از ما کنار شوى ، پادشاه و اطرافيان به کناررفتند ، آنها مناجات نموده و از خداوند تعالى درخواست نمو دند آنها را مرگ فرا گيرد ، خداوند تعالى آنها را قبض روح کرده بعد از مدتى پادشاه از حال آنها مطلع شد و حکم داد دهانهٴغار را چيده و در آنجا مسجدى بنا نمودند. امام زمان در مذهب شعه : از جمله داستانهائى که از پى قصص تخيلى محمد سر چشمه گرفته و مريدانش آنرا ساخته و پرداخته اند و قرنهاست که خود را با آن مشغول داشته اند مسئلهٴ اعتقاد به ظهور مهدى است و اين اعتقاد از آنجا ناشى شده است که در دوران حکومت خلفاى عرب و همچنين حکماى بعد از آنها که غالبا” سنى بوده اند و بر سراسر قلمرو ايران حکومت ميراندند به دهقانان و کشاورزان و طبقهٴ ضعيف جامعه که اکثرا” شيعه بودند از طرق مختلف ظلم و جور بيحد روا ميداشتند و غنائم خود را بوسيلهٴ همين طبقهٴ کم در آمد که مورد استثمارشان بود تاٴمين ميکردند و لذا اين قشر هميشه در انتظار نجات از دست حکام ظالم در انديشه بودند و چون قدرتى نداشتند که با حکو مت وقت مقابله کنند لذا ستيزه را از راه الهى آن دنبال کردند يعنى امام غايبى ساختند با اختيارات و قدرت فراوان و از طريق اين قدرت خيالى ميخواستند هشدارى به حاکمان زور گو داده باشند . اين امام که معلوم نيست چگونه سرنگونش کرده اند وسيلهٴ خوبى بود جهت رسيدن باين آرزو و لذا شايعات متعدد در باره او و معجزاتش براه انداختند که دنبالهٴ آنرا هم اکنون از ته چاه لنکران ميبينيم و ميشنويم . از جمله شايعات متعدد اينست که بايد همه جا پر از فسق و فجور باشد ودنيا را ظلم ستم فرا گيرد تا مهدى ظهور کند سپس اوبا قدرت بيکران خود ايمان راستين را بمردم ارائه خواهد داد ، زمين را از بيداد و زور و ستم پاک و بجاى آن راستى ، عدالت و صلح را بر قرار خواهد کرد ، و همچنين اعتقاد بر اينست که مهدى با شمشير خود بيدادگران را نابود و بيداد را از روى زمين بر خواهد انداخت .

 

Advertisements