با مطالعهٴقرآن براحتى ميتوان دريافت که بر عکس ادعاى سرسپردگان که ميگويند مسائل مردم تا ابد در قرآن گنجانده شده است . چنين نيست بلکه همه مربوط است به مسائل روز آن زمان و شهرها و قريه ها ى دور و برش و بنا به عادات و خصوصيات آن افراد آيات مربوط بآنها نازل ميگرديد. بذکر نمونه هائى در اين مورد ميپردازيم . سوره احزاب آيه ۵٢ در مورد طرز رفتار مردم در خانهٴ محمد و طعام خوردن و نشستن و صحبت کردن است. سوره نور آيه ۶٢ و۶٣ درمورد ورود به منزل محمد و آداب اجتماعى و خارج شدن . سوره حجرات آيه ٣ رعايت ادب در موقع صحبت کردن با محمد. سوره نور آيه ١٢ تا ٢٨ در مورد ملامت و مجازات کسانيست که برعايشه افترا بسته اند. سوره حج آيه ۵٢و۵٣ راجع به بتهاست و گول خوردن محمد توسط شيطان . سوره انعام آيه ٩٣ قرآن را براى اهل مکه واطراف آن نازل ميکند .و جماعت بنى ثقيف خدمت محمد رسيده وگفتند اگر تا يک سال از ما باج ( ذکوة ) نگيرى و ما را به جهاد نبرى و ربا را برا ى ما حلال سازى ما بتو ايمان ميآوريم . محمد در جواب آيات ٧۴ تا ٧٧ سوره بنى اسرائيل را نازل ميکند. ايضا”حويطب ابن عبدالعزيز در مکه غلامى داشت بنام عائش که نصرانى بود اين غلام به تورات و انجيل آگاه بود . جماعت قريش به محمد ميگفتند عائش قرآن را بتو تعليم ميدهد . و او درجواب آيه زير را از خداوند گرفت ! سوره نحل آيه ١٠۵ جماعت قريش چه بى عقل بى شعورند ، اين را درک نميکنند که چگونه از عجم چنين کلا مى صادر ميشود . نماز جمعه در اسلام . اصولا”قرآن و مکتبش اسلام از ابتدا تا کنون وسيله اى بوده جهت کسب درآمد از راه کلاشى براى طبقهٴ خاصى بنام ملا يا آخوند ، اين عده خود را ماٴمور استمرار اين بلاى سياه بر سر ملت ايران خواندند و بهيچوجه حاضر نبودند که اين نان دانى را از دست بدهند و هر طور بوده آنرا حفظ و نگهدارى نموده اند و در پى تحکيم هر چه بيشتر آن و رسوخ عميق تر در بين عوام از هيچ تلاشى رويگردان نبوده انداز جمله اين سياست يکى هم نماز جمعه است . اين گرد هم آئى ها شايد در زمانهاى گذشته جهت ابلاغ و دستورات و تحکيم بخشيدن به قدرت پيامبران و امامان و حاکمان ضرورى بنظر ميرسيد چون وسيلهٴابلاغ ديگرى وجود نداشت اما نه در اين عصر زيرا هر پيام و دستورى را ميتوان براحتى از طريق رسانه هاى متعدد باطلاع عموم رساند ، پس ديگر نماز جمعه يا جماعت چه ضروت دارد ؟ اگر منظور عبادت است بگفتهٴ خود آنها خداوند عبادت بندگانش را در هر حال و هر زمان و هر مکان ميپذيرد و عبادت محل و موقع مشخص ندارد ، پس منظور از اين اجماع چيست ؟ منظور اينست که باين وسيله ابراز قدرت کرده و با بحرکت در آوردن هرچه بيشتر توده ها ى تهى مغز و بى خرد تحکيم قدرت نمايند و در نتيجه جيبشان را پر کنند. در نماز جمعه ايکه نيرنگ اساس کارش ميباشد از ميکروفون و بلند گو گرفته تا ماشين هاى ضدگلوله ،عمامهٴسر آخوند ،جليقهٴ ضد گلولهٴ تنش همه وهمه ساخت دست اجنبى است ، همان اجنبى که بباد فحش و ناسزا ميگيرندش و او راکافر و شيطان ميخوانند. واقعا” چه جماعت بى حيائى درست مثل اجدادشان محمد و دارو دسته اش .

 

 

Advertisements