اگر کارهاى بد نبايد صورت گيرد چرا شيطان را اجازه داده اى که انسان را گمراه کند و اگر جايز است چرا آنهمه سفارش در انجام ندادن آن ميکنى و تهديد و عذاب مينمائى ؟ مگر غير از اينست که محمد ميخواهد با اعمال اين چرنديات به مردم ساده لوح بهره بردارى کرده و پايه هاى ديکتاتورى خود را محکمتر سازد ، تا بتواند قدرت بيشتر براى خداى فرضى بسازد و سپس از تفويض اين قدرت بخود به اهداف پليدش دست يابد، انسانها را بزير سلطه بکشد کشورهارا فتح کند ، و امپراطورى خود را هر چه بيشتر توسعه دهد و بالاخره ميبينيم کم و بيش باين هدف خود ميرسد ، او نه تنها شبه جزيره عربستان را زير سلطه ميبرد بلکه ممالک ديگر را تهديد به تسخير مينمايد ا ما مرگ باو امان نميدهد که شخصا” به آرزوى پليدش برسد . محمداگر تا چندين سال ديگر زنده ميماند مطمعنا”دنيا را بخاک و خون ميکشيد کما اينکه جا نشينانش با آنکه به جنگ داخلى براى تفويض قدرت دچار شده بودند تا حدودى اين آرزوى محمد را جامه عمل پوشاندند .

سوره بنى اسرائيل آيه ۶۵    اى ابليس از جاى خود سبک بال برخيز و بهر کس از اولاد آدم که قدرت دارى به معصيت خداوند دعوت کن و بر روى اولاد آدم مثل غارتگران تاخت کن ، با آنها در مالشان و اولادشان شريک باش و وعدهٴ دروغ به آدم بده و آنها را مغرور ساز و از راه راست خارج کن .   خيلى متشکر از اين تو صيه هاى سازنده ، اى خداوند عادل و مهربان !! و اينست جواز آزادى عمل شيطان بر روى اولاد آدم با مهر و امضاى محمد تعالى !! سوره بقره آيه ١٧٠    در حقيقت شيطان شما را به اعمال قبيح و زشت امر ميکند . و امر ميکند که به خداوند تعالى افترا ببنديد و چيزهائى که عالم نيستيد به خداوند تعالى نسبت دهيد. سوره يس آيه ۶١    عبادت شيطان را ترک کرده بمن عبادت کنيد که راه راست همين است .با آنکه شيطان موجود پليدى معرفى شده است اما در مواردى ميبينيم که شيطا ن چگونه بکمک آدمها شتافته و آنها را از گرفتارى نجات ميدهد مثلا” عادت بر اين قرار گرفته که مسئوليت کارهاى ناشايست خودمان را بگردن او بياندازيم و خود را رها سازيم چنانچه محمد چنين کرد. سوره حج آيه ۵٢ و ۵٣ .  ميبينيد که محمد جهت ماست مالى کردن خطا هاى خود چگونه پاى شيطان را بميان ميکشد . آيا شيطان هم در نزول آيات دخالت داشته ؟ شايد تمام آياتى که تا بحال مبنى بر رسوائى محمد ذکر کرديم همه گفته هاى شيطان باشد ، يقينا” همينطور است .( بيخود نيست که سلمان رشدى اين کتاب را آيه هاى شيطانى ميداند. ) شايد خداوند و شيطان با هم تبانى کرده اند و آيات را جهت امتحان بشر آورده اند !! اما خداوند ميگويد اين آيات از من نبوده ، پس شيطان چطور در اين کار دخالت کرده است ؟ فقط يک راه باقى ميماند و آن اينکه خداوند بخواب رفته و شيطان از غيبت او استفاده کرده و در اين بين کار خود را صورت داده است . بايد گفت اى محمد، ريا کارى بس است ، حقه بازى بس است ، دروغگوئى بس است. شايد محمد فکر ميکرده آدمها تا ابد احمق باقى ميمانند و هرگز دستش رو نميشود ، ممکن است اين فرضيه درست باشد زيرا بعد از گذشت قرنها هنوز اين آدمهاى احمق بوفور يافت ميشوند که چشم و گوش بسته خود را وقف اين خرافات کرده اند. زيرا هيچ انسان خردمندى حاضر نيست با پاى خود به قتلگاه برود چنانکه گله هاى گوسفند به سلاخ خانه ميروند ، و اين گله ها هستند که امت اسلام را تشکيل ميدهند . ودر اين ميان سر سپردگان زيرک از حماقت امت بهره برده و به مراد دل ميرسند. ( همه را براى مدتى ميتوان فريب داد ، عده اى را براى هميشه ميتوان فريب داد ولى همه را براى هميشه نميتوان فريب داد. آبراهام لينکلن.)

 

 

 

Advertisements