قدرت نمائى خداوند قهار:  

 سوره انبياء آيه ٢٠    آسمانها و زمين و تمام مخلوق او در قدرت من است . سوره انبياءآيه ٢۴    هيچکس از خدا باز خواست نميکند و اوست که از مخلوق بازخواست ميکند. سوره انبيا آيه٣١     باران در اختيار ماست حيات حيوان و غير حيوان و هر چيز در اختيار ماست . از تمام اينها گذشته صنايع دست بشر را نيز مربوط بخود ميداند و ميگويد : راهها و جاده ها براى شما قرار داديم و کشتى را در دريا روى آب  نهاديم !   سوه انبيا آيه ١٠۴  باد تند را نيز مسخر ساختيم ، آسمانها و زمين را در آخرت مانند طومار کاغذ در هم ميپيچيم و آنرا باز به روز اول بر ميگردانيم .    سوره انبيا آيه ٧٩  کوهها و پرندگان هم مرا ذکر ميکنند. سور ه موءمنون آيه ١٩   در حقيقت آسمانها و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و حيوانات روى زمين تماما” به خداى تعالى سجده ميکنند . سوره اعراف آيه ٢٠٣   اى مردم پروردگار خودتان را در مقام تضرع و خوف حمد و ثنا کنيد.   يکى از نکات قابل تعمق که در سراسر اين کتاب بچشم ميخورد اينست که محمد در قالب خداوند افکار درونيش را بروز ميدهد او ضمن خوار و ذليل شمردن انسان خود را چنان بزرگ و قوى و صاحب زمين و زمان و هر چه در آنست جلوه ميدهد که گوئى يک ارباب با بردگانش گفتگو ميکند، او کرارا” از خود تعريف و تمجيد مينمايد قدرتشرا به رخ بردگانش ميکشد همه کس و همه چيز حتى سايه ها را به سجده وتعظيم و تکريم بخود واميدارد ، آيا براستى ا گر خداوندى وجود داشته باشد به چنين اعمالى نياز دارد که تقريبا” هزار آيه اين چنانى را مکررا” به ياد آورى بزرگى و جلال و جبروت خود اختصاص دهد؟ و آنگاه بشرى که چنان بى ارزش وزبون و بلااراده ميسازد آيا انسانى خردمند وآگاه خواهد بود ؟ قضاوت با شماست . سوره اخلاص قل هواله و احد اله و صمد لم يلد ولم يولدو…… بگو خدا يگانه است و ثانى ندارد ،خالق آسمانها و زمين است مجانس با هيچ مخلوقى نيست و چون وجودش ازلى است از جسم بودن مبرا است و از پدر و مادر متولد نشده و اولادى بر او متصور نيست ، روءيت نشده لکن با لذات اشياء قابل روءيت را با مشابهات و مماثل خود تعريف و توصيف ميکنند و چون خداوند تعالى با هيچکس مماثل و مشابه و مشاکل نيست ، شناساندن او بشما و وصف ذات مقدس او از روى حقيقت از محالات است . سوره بقره آيه ٢۵٢   آيت الکرسى.   معبود بحق خداوند تعالى است ، جز او معبود بحقى نيست ،هميشه زنده وباقى است ،ذات پاکش فنا ناپذير است ، بتدبير امور خلق و محافظت آنها قائم است ، هرگز ذات پاکش را چرت نميگيرد و خواب نيز به ذات پاکش راه ندارد ، مدبر حقيقى کل موجودات است ، آنى از تدبير امور موجودات غافل نبوده و هيچوقت نقص خواب غفلت به ذات مقدسش راه پيدا نميکند و هرچه در آسمانها و زمين است از مخلوقات بوده بهر چيزى که بعد از آنها آفريده شود عالم است ، هيچ چيز از علم و قدرت خداوند يکتا خارج نميتواند بشود ، حفظ آسمانها وزمين براى خداوند تعالى امر سنگين و مشقت بارى نيست خداوندى است که شاٴنش بلند و سلطنت و قدرتش عظيم ميباشد.

 

Advertisements