سوره حج آيه ٧٧   اى ايمان آورندگان از براى خداوند تعالى نماز بخوانيد و رکوع و سجده کنيد . سوره فرقان آيه ۶۵   ديگر ازصفات موءمنين اينست که تمام شب و يا قسمتى از شب را براى پروردگارشان در حال سجده و قيام بسر ميبرند . سوره نحل آيه ۴٨    سايه اجسام بسبب کوتاه و بلند شدن در حال ذلت و حقارت از براى خداى تعالى سجده ميکنند. اين خداى پوشالى و ساختهٴ دست محمد عقدهٴ خود بزرگ بينى دارد و احتياج مبرم به تعظيم و تکريم و سجده ، سلطنت و حکومت ، دستور دادن و امرو نهى کردن ، زيرا مکررا” جن و انس و آسمان و زمين ، کوه و درختان و حتى سايه ها را به تعظيم و سجده ميخواند و تمام هستى و نيستى را در يد قدرت خود ميداند و با اشارهٴ ا نگشتى همه را به هوا پرتاب ميکند . در آيه ۴ سوره شورا ميگويد سلطنت آنچه در زمين و آسمانها ست مخصوص خداوند تعالى ا ست ، او مرتبه اش بزرگ وشاٴنش بلند است و هيچ چيز بر تر از او نيست . پندارى خداوند بيم دارد که کسى ميخواهد کودتا کند و تخت سلطنت را از او بگيرد ، آيا خداوند به چنين رجز خوانى احتياج دارد ؟ اگر احتياج داشته باشد آن موجود دست تمام ديکتاتورهاى جهان را از پشت بسته است و اصولا” چنين خدائى قابل پرستش نيست . خدائى که انسان را به نهايت ذلت و خوارى سوق ميدهد ، خدائى که حق بعضى انسانها را تحت نام غلام و کنيز پايمال ميکند، خدائى که نوزاد را در شکم مادر مجازات ميکند، خدائى که در عدالتش آنهمه ناعدالتى روا ميدارد ، خدائى که بعضى آدمهاى جانى را تحت نام نمايندهٴ خود بجان ديگر انسانها مياندازد که هلاکشان کند ، خدائى که بقول خود انسانها را نابرابر ميآفريند و نا برابر روزى ميدهد آيا چنين خداى بى وجدانى قابل پرستش است ؟ وآيا چنين هيولائى بنام خدا وجود دارد؟ بلى وجود دارد و اين هيولا کسى نيست جز محمد مکار که او ميخواهد کليه اين قدرتها را براى رسيدن به ا هداف پليدش از آن خود نمايد.

 دانش محمد در باره آسمانها :     سوره عم آيه ١١:   سمت بالاى سر شما آسمان هفت طبقه محکم و قوى بنا کرده خلق کرديم . در قر آن بارها از طبقات آسمان سخن رفته است . خداوند نابخرد نميدانسته که روزى بشر از دل آسمانها گذشته و کهکشان را در مينوردد هنوز طبقه اى يا ستونى در آن پيد ا نميکند که آسمانها را محکم و استوار نگهدارد و الا چنين جفنگ هائى بخورد آدمها نميداد . حتما” آن خدائى که همه اش از وسط پاى زنان محمد حرف ميزند و از دور و اطراف مکه تکان نميخورد اين بار دور تر از آسمان رفته و طبقات آنرا کشف نموده است آنهم با سفينهٴ فضائى اختصاصى خود که همان خرش باشد اين کار را کرده است ، يا شايد اين سفر علمى که از درک انسانهاى قرن بيستم بدور است مربوط باشد به انسانهاى قرن سى ام ،چهلم يا شايد پنجاهم ببعد چون قرآن ميخواهد تا ابد راهنماى بشر باشد!!

 

Advertisements