البته نظريه ذکر شده عقيدهٴعلماى تفسير قرآن است ، ولى ميدانيم در واقع اين امر در شاٴن خداوند قادر مطلق نميتواند باشد مگر اينکه قبول کنيم تمام اين آيات ازخود محمد بوده نه کسى ديگر زيرا بشر جايزالخطاست و ممکن است با اوضاع و احوال نتواند خود را همآهنگ سازد اما اين امر در ذات مقدس الهى که آنهمه در قدرت او سخن رفته است نمى گنجد و در نتيجه يک بار ديگر دروغگوئى محمد ثابت ميشود. عبدالرحمن ابن عوف چند نفر از صحابهٴ رسول اکرم را براى شام دعوت نمود و شراب هم سر سفره موجود بود زيرا نوشيدن شراب هنوز منع نگرديده بود ، بعد از صرف شام و نوشيدن مشروب موقع نماز شد ، چون مست بودند نماز را عوضى ميخواندند اين امر بر عمرابن الخطاب گران آمد لکن جريان امر را براى محمد تشريح نمود و توصيه کرد در باره حرمت شراب در موقع خواندن نمازآيه اى اختراع کند و او آيهٴ زير را از جيبش در آورد. سوره نساء آيه ۴۶   اى ايمان آورندگان در حال مستى و خوردن شراب نماز نخوانيد تا بدانيد که در نماز چه ميگوئيد و چه ميخوانيد. بوضوح پيداست که او چه ميگويد. وقتى که مست هستيد نماز نخوانيد . دو نکته جالب توجه است ١ـ در مواقع ديگر اشکالى ندارد و هر وقت که خواستيد ميتوانيد مشروب بخوريد ٢ـ نخواندن نماز را توصيه ميکند نه نخوردن شراب را يعنى نماز را فداى مشروب خوارى ميکند ، دقيقا” پيداست که مست بودن را بر خواندن نماز ترجيح داده است . با اين اوصاف آيا هنوز در اين باور هستيد که چنين آيات ضعيف و پر از اشکال را خداى دانا و توانا سروده است؟

  اگر هنوز باور داريد که دست خداوند در کار است باز هم جاى ترديد دارد زيرا بايد گفت خداوند در آن زمان نادان بوده و قباحت خوردن شراب را درک نکرده سپس به تکامل شعور پرداخته و قباحت آنرا درک نموده است زيرا پس از گذشت ساليان آيه اى نازل ميکند و خوردن شراب را عملى شيطانى مينامد. و خلاصه اينکه در قرآن تمام آن اوصافى که برازنده وجود آدميست در خداوند منعکس است ، او اشتباه ميکند سپس تصحيح مينمايد، به تکامل شعور ميپردازد و…….همهٴ عوارض روح ضعيف و پر نياز آدمى بر ذات بارى تعالى جارى ميشود ، بلى اينست خصوصيات خداوندى که ساخته دست محمد است درست مثل يک  انسان با همهٴ ضعفهايش که همان محمد باشد.   سوره مائده آيه ٩٣ ، ٩۴ ، ٩۵   اى اشخاصى که ايمان داريد در حقيقت شراب ، قمار، و فال گيرى حرام است ، اعمال مذکوره چيز پليد و از اعمال شيطان است . همچنين ارادهٴ شيطان اينست که شما را به شراب و قمار مشغول کرده واز ذکر خداوند تعالى و نماز خواندن باز دارد . از عذاب خداوند تعالى ترسيده چيزهاى حرام خصوصا” شراب و قمار را عمل نياوريد . با اينکه محمد تغيير اراده داده و خوردن شراب را حرام و عملى شيطانى قلمداد ميکند اما نوشيدن شراب در بهشت راهنوز بجاى خود  گذاشته و از اعمال مجوز بهشتى باقى ميماند.  ايضا”بوضوح تغيير عقيده در دو آيه متضاد زير نيز کاملا” مشهود است که محمد فراموش کرده يکى از آ نها را از قرآن بيرون بکشد .   سوره انفال آيه ۶٧   اى پيغمبر موءمنين را به جهاد وادار کن بدين ترتيب که اگر ٢٠ تن از جهاد کنندگان صابر باشند برابر ٢٠٠ تن کافر ايستاده اند و اگر ١٠٠ تن باشند مقابل ١٠٠٠ تن.   سوره انفال آيه ۶٨   اى موءمنين اگر اين تکليف بر شما گران آمد خداوند تعالى بشما تخفيف داده و اين تکليف را نمود، اگر در جهاد ١٠٠ تن صابر باشند به ٢٠٠ تن کافر غالب ميشوند.   سوره نساء آيه ١۵   حد زنا حبس ابد.        سوره نور آيه ٣ حد زنا ١٠٠ تازيانه.

 

Advertisements