واژه امتحان آدمى نيز يکى از اصولى است که محمد جهت رفع و رجوع و موجه جلوه دادن دروغ هاى خود بکار برده است . معمولا” در بحث ها و درگيريهاى روزانه محمد هر زمان که بند را آب ميداد و چاره اى جهت بحق بودن خود نميافت اين نيرنگ را نيز علاوه بر نيرنگهاى ديگرش پيش ميکشيد و خود را خلاص ميکرد. محمد سوره والنجم را  نزد عده اى ميخواند ، اين آيه ايست که در آن اسامى سه بت بزرگ عرب در آنست ( اللات ، العزى ، مناة ) بلافاصله مردم ادعا کرده و گفتند چون خداوند اسامى سه بت بزرگ را در قرآن آورده است پس مقرب درگاهند و بهمهٴ مردم خبر دادند.در اين موقع محمد پى برد چه کثافت کارى کرده است لذا آيهٴ زير نازل گرديد. سوره حج آيه ۵٢ و ۵٣   آن سخنان راجع به بتها را شيطان بين گفته هاى پيغمبر انداخته است و از من نبوده . خداوند تعالى سخنى را که شيطان بين قرآن افکند موجب امتحان بشر قرار داد. چون شيطان نيز مانند خداوند وجود خارجى ندارد پس معلوم ميشود محمد همان شيطان است .   سوره آل عمران آيه ۴٠ ايامى که در جنگ احد دشمن بشما غالب گشت آن روزها را بين مردم ميگردانيم و در هر جنگ يک طرف مغلوب ميشود . خداوند تعالى شما را در اين جنگ مغلوب ساخت تا شما را امتحان کند.   سوره هود آيه ١٠   خداوند شما را باطاعت و عبادت و اجتناب از گناه و معصيت تکليف فرمود تا مانند ممتحنين شما را امتحان کند تا معلوم شود شما کداميک صاحب عمل نيکو و پسنديده ميشويد .   سوره ص آيه ٣۴    يا محمد حقيقتا” سليمان را به مقام امتحان آورده به بلائى او را مبتلا کرده و……..  سوره نحل آيه ١٠۴  بگو بمشرکين يا محمد اين قرآن را از طرف پروردگار تو يک روح مقدس به حق و عدالت بتو نازل کرده است و بنا بمصلحت هر زمان خداوند تعالى حکمى مقرر فرموده است تا بسبب نسخ آن اشخاص را امتحان کند. براستى اين امتحان برا ى چيست ؟ و براى کيست ؟ اگر براى درک آدمهاست آنان بچشم خود ميبينند که چه کسى انسان واقعى است و چه کسى رياکار و جنايتکار ، اما اگر براى درک خداوند است او که از پنهان و آشکار و گذشته و آيندهٴ هر کس خبر دار است پس اين آزمايشات چه سودى بحال خداوند دارد ؟ تنها کسى که در اين ميان سود نصيبش ميشود محمد دجال است . چيزى که انسانها نيا زمند آنند خوشبخت زيستن است و رها شدن از دست ظالمان ، پس بهتر بود خداوند در اين مورد فکرى بحال انسانها ميکرد نه امتحان آنها .  سوره ص آيه ٧٠ تا ٨٢   يا محمد زمانيکه پروردگار تو به ملائکه خطاب کرده گفت من از گل انسانى خلق خواهم کرد . زمانى که من بدن آن انسان را درست کرده خلقتشرا تمام نمودم از روح خودم بر او دميدم شما همه سجده کنان مقابل وى بيفتيد . تمام فرشتگان اطاعت کرده يکسره به آدم سجده کردند مگر ابليس ، او کبر و غرورکرده سجده نکرد و از کفار گشت . خداوند تعالى فرمود اى شيطان چه چيز ترا ازسجده به مخلوقى که من بدست قدرت خويش آفريده ام مانع شد . شيطان علت کبرو غرور را بيان کرده گفت من از آدم برترم ، مرا از آتش خلق کرده اى و آدم را از گل آتش از گل اشرف است من چگونه بر او سجده کنم . خداوند تعالى در جواب شيطان فرمود از جنت خارج شو . در حقيقت تو از رحمت ما مطرودى ، علاوه از آنکه مطرودى تا روز قيامت لعنت من بر تو باد . براى نجات تو راه نخواهد بود.

 

Advertisements