لا اکراه فى الدين :

محمد در ابتدا که هنوز از قدرت بر خوردارنبود براى انتشار دينش از راههاى بسيار مسالمت آميز ، وعده به بهشت ، پند و نصيحت اکتفا نموده و حتى گاه بگاهى که با مقاومت مردم روبرو ميشد مجبور به عقب نشينى ميگرديد تا آنکه کم کم مردم دور و برش را گرفتند جلال و شکوهى باز يافت و قدرت وعظمتش افزون يافت لذا روش دعوت خود را تغيير داد و از زور ، تهديد ، جنگ ، وحتى قتل عام هم روى گردان نبوده تا دين ننگينش را به مردم فرو کند. سوره هود آيه ١١٨ و رعد آيه ٣٢  خداوند به جبر و قهر مردم را بدين اسلام جمع نميکند بلکه بايد هر کس باختيار خودش داخل دين اسلام شود . سوره انسان آيه ٣٠ و بقره آيه ٨٨  خداوند تعالى آوردن ايمان را باختيار خودتان واگذار نمود. سوره معارج آيه ۴٢  يا محمد از مشرکين اعراض کن ، آنها را واگذار به سخنان لغو و باطلشان غوطه زده و در دنيا لهو و لعب نمايند. سوره حج آيه ۶٨  يا محمد اگر مشرکين از تو دست بر ندارند و با تو بمقام مجادله برآيند بآنها بگو من با شما حرفى ندارم . سوره انعام آيه ١۴٩ اگر خداوند ميخواست همه شما را بطرف دين اسلام هدايت ميکرد لکن شما را باختيار خودتان واگذار نمود تا بسبب اعمالتان جزا بدهد. سوره نحل آيه ٩۶ اگر خداوند تعالى ميخواست همه شما را بزور و قهر داخل دين اسلام ميکرد اما بشما جبر و قهر ننمود ، حکمت خداوند تعالى است هر که را بخواهد در ضلالت باقى ميگذارد . ميبينيد که در اين آيات محمد تقريبا” انتخاب دين اسلام را آزاد گذاشته تا هر کس خود بخواهد وارد شود ، قابل ذکر است که اين انتخاب بعد از بقدرت رسيدن محمد وهمينطور توسط جانشينانش هرگز مد نظر قرار نگرفت در عوض آيات زير بمورد اجرا درآمد. سوره فتح آيه ٢٨ خداوند تعالى محمد را با قرآن و دين خود فرستاد تا اينکه او را بر همه اديان غالب سازد و از همه بالاتر قرار دهد . سوره حج آيه ٧٨  اى موءمنين در راه خدا جهاد کنيد و دين اسلام را ترقى دهيد. سوره توبه ٧٢  يا محمد با مشرکين بوسيلهٴ اسلحه جهاد کن تا بلکه از نفاق برگشته داخل ايمان شوند و اگر مشرکين باطاعت نيايند آنها را بقتل برسان . سوره طه آيه ١٢٣ کسانى را که به کتاب ما ايمان نياوردند در روز قيامت کور محشور ميکنيم تا بين اهل جهنم راه بهيچ طرف پيدا نکنند. سوره توبه آيه ۴ اگر مشرکين به اسلام روى نياوردند هر جا آ نها را يافتيد بقتل برسانيد و يا اسيرشان کنيد و به حبس بيبدازيد.

و در اينجاست که پايه هاى ديکتاتورى اسلامى مطلق در همين دوران منسجم ميگردد.

 

Advertisements