هر چند ضد و نقيض گوئى در سراسر کتاب آسمانى ! کاملا”مشهود است اما در اين قسمت نيز بخشى ديگر از آيات آنچنانى خداوند را مرور ميکنيم . اين آيات باز هم چهرهٴ کريه محمد و قلب ناپاک او را عيان ميکند. سوره رعد آيه ٣٢  خداوند تعالى هر قسم بلا باهل مکه ميفرستد تا اينکه پيغمبر خود را بر آنها غالب نموده مکه را فتح و مشرکين را پاک سازى نمايد . همانطور که فرزند خلف او خمينى اکثر فرزندان پاک ايران را بنام طاغوتى اعدام وسايرين را پاک سازى واز ادارات بيرون کرد . سوره توبه آيه ١  در حقيقت خداوند تعالى کفار را در دنيا بوسيلهٴ قتل عذاب کننده است . (جواز آدمکشى محمد) سوره حج آيه ۶٨  يا محمد اگر مشرکين از تو دست بر ندارند و با تو بمقام مجادله بر آيند بآنها بگو من با شما حرفى ندارم . سوره انفال آيه٢۶  مال و اولاد براى شما بلائى است و سبب ميشود که انسان مرتکب گناه شود و شما را از رفتن به جهاد باز ميدارد . در صورتى که ديديم سليمان آرزوى فرزندان زيادى کرد تا بتواند بر جهان حکومت کند اما خداوند از او ايرادى نگرفت . سوره اعراف آيه ١٨١ يا محمد به کفار يا مشرکين مهلت داده در دنيا عمرشان را زياد و روزيشان را فراوان ميکنيم اما نميدانند اين عمر و روزى براى آنها باعث عذاب است . سوره هود آيه ١١٨  خداوند به جبر و قهر مردم را بدين اسلام جمع نميکند بلکه بايد هر کس باختيار خودش داخل دين اسلام شود . سوره آل عمران آيه ٨۵ هر کس بجز دين اسلام دين ديگرى جستجو يا اختيار کند آن دين هرگز از او پذيرفته نخواهد شد و آن شخص در آخرت از زيانکاران است و هيچوقت برا او نجات نخواهد بود. سوره انبياء آيه ١٠١و١٠٢ کسانى که اهل ايمانند از آتش جهنم دور خواهند بود . اشخاص مذکور هرگز صداى شعلهٴ جهنم را نشنيده و آنرا بچشم نديده است . سوره مريم آيه ٧۵ هيچ فردى از نوع بشر روز قيامت ممکن نيست که به جهنم وارد نشود و حول و خوف آنرا درک نکند. سوره معارج آيه ۴٢ يا محمد از مشرکين اعراض کن ، آنان را واگذار به سخنان لغو و باطلشان . سوره ن آيه ١٠ يا محمد تو بايد در امر دين محکم بايستى و با مشرکين بشدت و صلابت رفتار کنى . سوره يس آيه ۶۵ يا محمد در روز قيامت در دهان کفار مهر زده شده ازت کلم مانعشان ميشويم .  سوره والصافات آيه ٢٨ در جهنم کفار و بتها رو بهم کرده از يکديگر سوءال و جواب ميکنند.   سوره احقاف آيه ١٠ يا محمد بآنها بگو من به آوردن معجزاتى که شما ميخواهيد قادر نيستم . سوره انبياء آيه ٧ اين مشرکين به هيچ معجزه ايمان نميآوردند ما هم معجزه خود را بر آنها ظاهر و آشکار نميکنيم . سوره انعام آيه ١١٣ اگر خداوند تعالى بخواهد نميتوانند به انبياء دشمنى بکنند . سوره آل عمران آيه ۴٠ ايامى که در جنگ احد دشمن بشما غالب گشت ، در هر جنگ يک طرف مغلوب ميشود ، خداوند تعالى شما را در اين جنگ مغلوب ساخت .

 

 

 

Advertisements