يکى ديگر از مسائلى که در اوائل دعوت محمد باعث درگيرى او با مردم ميشد خواستن معجزه از او بود ، واز آنجا که محمد در تمام در گيريهاى خود با مردم چون جواب منطقى نداشته ناچارمانند هميشه خداوند را دخالت ميدهد.

اينک جوابهاى ضد و نقيض او در اين باره :  سوره رعد آيه ٩  قوم محمد از او معجزه خواستند ، گفت معجزه من قرآن است و اخلاق حسنه وصفات حميدهٴ من . سوره رعد آيه ٢٨ هيچ معجزه اى بشما فايده نداده هدايت پيدا نميکنيد. سوره اعراف آيه ٢٠١  مشرکين گفتند چرا براى ما معجزه درست نکرده و نميآورى ، تو که هر چيز را از پيش خودت ميآورى معجزه هم بياور ، يا محمد بگو در حقيقت هر حکمى از طرف پروردگار من خداوند تعالى بمن وحى ميشود من تابع آن هستم و از نزد خود قادر به آوردن هيچ چيز نيستم ، اين قرآن دليل آشکار از طرف خداوند تعالى است و غير از قرآن معجزه ديگر نميتوانيد از من ببينيد.

  سوره احقاف آيه ١٠ يامحمد بآنها بگو من به آوردن معجزاتى که شما ميخواهيد قادر نيستم . سوره عنکبوت آيه ۵١ آيا به مشرکين جهت معجزه اين کفايت نميکند که قرآن را بتو نازل کرديم . سوره طه آيه ١٣٢ اين قرآن که معجزه اوست قبول نداريد که باز از او معجزه ميخواهيد. سوره انبياء آيه ٧  اين مشرکين بهيچ معجزه ايمان نميآورند ، ما هم معجزه خود را براى آنها ظاهر و آشکار نميکنيم . آنهمه درخواست از طرف مردم و محمد جهت خواستن معجزه از خداوند بى نتيجه ميماند و بقول معروف محمد بار ديگر روسياه از آب در ميآيد ، اما موسى که شاٴنش در نزد خدا کمتر از محمد ميباشد ، بقول قرآن با اولين تماس با خداوند چندين معجزه دريافت ميدارد. سوره طه آيه ٢٠ تا ٢٧ خداوند تعالى فرمود اى موسى اين عصا را که بدست دارى بيفکن ، موسى بامر خدا عصارا از دستش بزمين افکند ، ناگهان ديد عصا مارى است که بسرعت راه ميرود اول بشکل مار بعد مار بزرگ و سپس اژدها ميشود. خداوند تعالى به موسى خطاب کرد اى موسى دست خود را به بغل ببر تا دستت سفيد و درخشان خالى از عيب بيرون بيايد ، اينهم غير از عصا براى تو معجزه اى باشد و دليل بر صداقت تو .

 البته در دوران موسى شعبده بازى رونق فراوان داشت همچنانکه در زمان محمد شعر و شاعرى ،  طبق آيات قرآن درآن عهد شعبده بازان بسيارى وجود داشت موسى هم طبعا” يکى از آن شعبده بازان بوده است . شايد کسانى بوده اند ويا باشند که شاهد کارهاى محيرالعقول شعبده بازانى بوده اند که باور کردنشان چندان آسان نيست . اما وجود داشته اند ، از جمله کارهاى اين شعبده بازان ، بريدن سر آدمها وسپس چسباندن آن با آب دهان . در حاضر هم قبايلى در گوشه و کنار جهان ميتوان يافت که از اين نوع کارهاى عجيب و غريب ميکنند . از اين شعبده بازان هر کدام را که خداوند دوست ميداشته بخود اختصاص داده مانند عيسى و موسى و هر کدام را که ميخواسته به شيطان نسبت داده است ،مثلا”حريفان موسى ، از طرفى عيسى نيز هر معجزه اى را که از خداوند درخواست مينمود بلا فاصله باو داده ميشد مانند پهن کردن سفره غذا براى حواريون ، شفا دادن چشم کور و زنده کردن مرده.

 

 

Advertisements