سوءال ديگرى که براى الاهيون ممکن است پيش آيد اينست ، پس خالق آسمانها و زمين کيست ؟  آيا واقعا” فکر ميکنيد احتياجى هست که سازنده اى براى آن بيآفرينيم ؟ چرا ما انسانها ياد گرفته ايم براى هر جسمى يک سازنده بوجود آوريم ؟چرا ما قدرت طبيعت را ناديده ميگيريم و اين قدرت لايزال را به موجودى خيالى منتسب ميکنيم ؟ اين خود يک ناسپاسى بيشرمانه است به قدرت طبيعت . قدرت ملموس مافوق طبيعت بسيار بزرگتر از آنست که آنرا به موجودى واهى مانند خدا نسبت دهيم ، چرا سر سپردگان خداوند شاهد ودليلى مستند براى اين ادعاى پوچ خود ارائه نميدهند؟تا کى بايد همه را در قالب موهوما ت پذيرفت ، آيا نميشود شرائط مساعد طبيعت را باعث بوجود آمدن موجودات دانست ؟ آيا نميتوان آنرا جزو همان قدرت طبيعت بحساب آورد؟ آيا نميشود کسى را در اين مورد دخالت نداد؟ حتما” بايد بنائى و معمارى بيايد و خاک و سنگ بياورد و گازهاى گوناگون را باهم ترکيب کند ، کهکشان بسازد در پى گرد آورى مصالح باشد و بالاخره در اين پى گيرى در فضا سر گردان ميمانند که سازنده کيست ؟ وچون جواب قانع کننده اى نمى يابند مجبور ميشوند به همان مشيت الهى باز ميگردند و قضيه را ختم شده اعلام کنند . و مخالفين را سنگسار نمايند . سوره طه آيه ١١٩ آدم و حوا به وسوسه شيطان فريفته شده و از ميوه درخت نهى شده خوردند ، همينکه از اين ميوه خوردند قباحت کشف عورت بر آنها ظاهر شد، براى ستر عورت بناى جستجو گذاشتند همينکه ستر عورتى پيدا نکردند از برگ درختان جنت بخود چسبانيده ستر عورت نمودند. بنا بر آيه ذکر شده و همچنين سوره طه آيه ١٢١ خداوند در ابتدا در نظر نداشته است که بشرى بيآفريند و اگر چنين شده کاملا” بر حسب اتفاق بوده و خداوند دخالتى نداشته است ! زيرا آدم که از فرشتگان او بوده و در جنت جاى داشته است اگر خطائى از او سر نزده بود و از ميوه کذائى نميخورد هرگز پا بر زمين نميگذاشت و بشرى بوجود نميآمد ، حالا فلسفه آن ميوه و آن درخت ممنوع چه بوده ودر جنت چکار ميکرده و چرا بين آنهمه فرشتگان فقط يکى از آنها هوس خوردن آنرا ميکند بخاطر آنست که داستان قدرى مهيج تر شود اما جواب سر سپردگان براى هر گونه سوءالى فقط اينست ، مشيت الهى .  نکته ديگر اينکه از بدو بوجود آمدن بشر خداوند طالب جرو بحث وعصيان و امر و نهى و انتقام و شکنجه ، جنگ و جدال واز اين نوع مسائل بوده است زيرا از همان لحظهٴ اول آدم را از خوردن ميوه آن درخت نهى ميکند ، اگر ميوه بد است چرا آنرا بوجود آوردى واگر خوبست چرا نهى ميکنى و اگر او را فعال مايشاء قرار دادى پس او را به حال خود واگذار و از مجازات او بخاطر خوردن ميوه دست بردار . سپس شيطان را براى اغفال او فرستادى و از طرف ديگر او را مجازات وعذاب ميدهى . آيا اين منطق ضدو نقيض را چگونه ميتوان توجيه کرد؟ سوره نساء آيه٢ پروردگار شما خداوند قادريست که شما را از نفس واحد يعنى يک تن آفريد و از تنهٴ اصلى شاخه ها جدا نمود و از نفس آدم عورت او حوا را خلق نمود و از آنها مردان و زنان زيادى پديد آورد. براستى محمد با چه مردمان ابلهى سروکار داشته که هر جفنگى را ميتوانسته براحتى به خورد آنها بدهد!! سوره موءمنون آيه ۶٧  خداوند تعالى بقدرت خود اصل شما آدم و حوا را از خاک آفريد، اى محمد دروغگو تو که گفتى آدم فرشته بوده و در بهشت خانه داشته پس چگونه او را از خاک آ فريدى ؟ سوره عبس آيه ١٧  يا محمد آيا ميدانى که خداوند تعالى آدمى را از چه چيز حقير و پست خلق نموده است . سوره مرسلات آيه ٣٠  اى اولاد آدم آيا شما را از آب بى مقدار حقير و گنديده خلق نکرده ايم . اينهم دليلى ديگر براى سرزنش و تحقير امت !! سوره موءمنون آيه ١٣ جد شما آدم را از گل خالص خلق کرديم . بالاخره کد اميک را باور کنيم؟ خاک ، گل ، آب گنديده يا روح خدا؟!

 

 

 

Advertisements