در جائى آدم از گل صاف شده در جائى ديگر از گل متعفن سياه و در آيه اى از صلصل يعنى گل خشک شده و يا خاک آفريده است . حال کدام يک درست است کسى نميداند! حتما” خواهند گفت تمام اينها يکى است ، ولى اگر اينطور بود با يک اسم از آنها نام ميبرد . نکته ديگر اينکه چرا خداوند اسرار دارد بشر را نهايت پست و دون کند و مرتب او را در آيه هاى مختلف تحقير نمايد و خود را بر انسان افضل قرار دهد و قدرت خود را بر او بنماياند . مگر خداوند عقدهٴ خود بزرگ بينى دارد؟ مثلا” در آيات ۵٧ سوره نحل و آيه ۴١ سوره بنى اسرائيل ميگويد : تمام مخلوق عبد و کنيز خداى تعالى هستند و يا در آيه اى ديگر ميگويد ،انسان در حال حقارت بايد مرا سجده کند . اما مي دانيم اين خدا نيست ، خداى موهوم که باين چيزها نياز ندارد بلکه محمد است که به چنين عواملى محتاج است . بنا بگفته محمد آدم از گل يا خاک آفريده شده و حوا از نفس آدم بوجود آمده ، اين نفس چگونه است کسى نميداند. در هر صورت اين دو با هم زوج ميشوند. اين زوج صاحب فرزندانى ميگردند که خواهر و برادرند. اين پسران يا با خواهران خود زوج ميشوند يا با مادرشان که در هر دو صورت انسان طبق قانون خداوند تخم حرام است وگر نه امکان تکثير نميافت ، فرضيه ديگر اينکه در آن زمان حلال و حرام و اينگونه ممنوعيت ها وجود نداشت و رابطه آزاد بين مذکر و موءنث همچون حيوانات وجود داشته . اما اين فرضيه رد ميشود زيرا که خداوند دانا و توانا که در آن روز وحشى نبوده و حرام و حلال را بخوبى ميدانسته و از همان روزهاى نخست نصايح و امر و نهى خود را شروع کرده زيرا که پوشيدن عورت را بآنها امر کرده. پس نتيجه چيست ؟ اين را دريافتيم که اگر فرضيه خداوند را دنبال کنيم باز به بن بست ميرسيم ، اما فرضيه اى غير از ادعاى خداوند را در مورد پيدايش انسان بر رسى ميکنيم ، آيا براستى شما در بوجود آمدن کرمهاى باغچه تان دخالتى داشته ايد ؟ يا آنکه کرم در باغچه کاشته ايد ؟ پس اين جانداران از کجا آمده اند؟ آيا در بوجود آمدن حشرات زندهٴ داخل بنشن هاى خانه تان دخالتى داشته ايد ؟ آيا قبلا” اين موجودات زنده را شما در آنجا پنهان کرده ايد ؟ پس چه چيز اين جانداران را بوجود آورده است ؟ طبيعت ،شرائط مساعد مانند دما، رطوبت ، موادغذائى و…علت بوجود آمدن موجود متحرک از اشياء غير متحرک ميباشد و بس نه احتياج به خداوند دارد و نه چشم بندى و نه دروغهاى محمد. در مورد پيدايش انسان نيز ميتوان همين فرضيه را ارائه نمود ، شرائط مساعد محيط و يا تبديل انرژى به ماده که بسيار در طبيعت قابل درک است ،و يا نکات بسيار علمى ديگر که در اين مورد ارائه شده است و با عقل و منطق سازش بيشترى دارد و انسان را به بن بست نميکشاند. البته در باره پيدايش انسان نظريه هاى گوناگون وجود دارد که تمام آنها قابل درک و بررسى است بجز نظريه دخالت خداوند در اين مورد چون از نظر علمى هيچگونه ارزشى ندارد و مطلقا” قابل بررسى و اثبات نيست.

 

Advertisements