سوره انعام آيه ١۴٣ خداوند براى شما هشت جفت حيوان خلق کرد . دو جفت گوسفند يکى نر يکى ماده دو جفت بز يکى نر يکى ماده دو جفت شتر يکى نر ويکى ماده دو جفت گاو يکى نر يکى ماده . سوره طارق آيه ٧ آن آب منى که از بين استخوانهاى پشت پدر و استخوانهاى سينه مادر بوسيله آلت تناسلى که در پدر و مادر وجود دارد خارج شده و در رحم مادر به يکديگر مخلوط گشته از آن انسان بوجود ميآيد . معلوم ميشود محمد درجه دکتراى طب تخصصى داشته که چنان دقيق تشکيل جنين را تشريح کرده است . اما در آيات گذشته خوانديم که خداوند انسان را از يک تن آفريد. سوره سجده آيه۵ ، فرقان ۶٠ ، هود ١٠ ، يونس ۴ خداوند تعالى بقدرت کاملهٴ خود آسمانها و زمين و مخلوق بين آنها را بمدت ۶ روز خلق کرد. سوره يونس آيه ۶٢ هر علمى که از شما سر ميزند خداوند خبر دار است و بقدر يک ذره از آسمانها و زمين از علم الهى غايب نميشود. سوره لقمان آيه ٩ خداوند تعالى آسمان و زمين را بدون ستون و پايه خلق نموده است .( بر پدر دروغگو لعنت). دروغها چنان بزرگ است که انسان شاخ در ميآورد. سوره انبياء آيه ٣٢ روى زمين کوه قرار داديم تا زمين آرامش يافته باينطرف و آنطرف متمايل نشود. هيچ فکر کرده ايد که اگر اين کوهها را روى زمين قرار نميداد چه بلائى بر سر انسانها ميآمد؟ زمين به يک طرف سرازير ميشد تمام آبهاى روى آن ميريخت و ما ديگر آب نداشتيم که بياشاميم !!رساله هاى  علمى  محمد چنان پيشرفته است که مراکز علمى دنيا را به تعجب و تفکر واداشته ، دانشگاههاى معتبر دنيا اين علوم خداوندى را تدريس ميکنند!! و بخصوص در پى آنند که دريابند اگرکوهى از جاى خود حرکت کند وتعادل زمين بهم بخورد و باينطرف و آنطرف متمايل شود و تمام اشياء و آدمها و ساختمانها از روى آن ريختند و در فضا سرگردان شدند چگونه از اين فاجعه رهائى يابند ولى هنوز موفق نشده اند!! سوره حاقه آيه ۴۵ اگر محمد به ما افترا ببندد ما به قوت و قدرت خودمان آن عضوى را که قلبش بدان معلق است قطع ميکنيم . اگر خدائى وجود داشت نه تنها بايد آن عضو را قطع ميکرد بلکه گردن او را نيز ميزد و تکه تکه اش ميکرد زيرا تمام کتاب قرآن افترا است . آياتى که ذکر گرديد شا يد در زمان محمد و مردم کودنش جالب و حقيقى بنظر ميرسيد ، اما امروز شايد کمتر کسى يافت شود که نداند باد و ابر و باران و کوهها چگونه بوجود ميآيند و يا کره زمين سرازير و يا به چپ و راست متمايل نميشود تا بوسيلهٴ کوهها ثابت نگهداشته شده باشد و يا کمتر کسى است که نداند عمل لقاح چگونه صورت ميگيرد و يا جنين چگونه بوجود ميآيد . اگر قرآن ادعا ميکرد که فقط براى زمان خود اعتبار دارد جاى بحث و ايرادى نبود. کما اينکه در سوره شورا آيه ٧ گفته است که ما قرآن را براى مکه و اطراف آن نازل کرديم ، ولى سرسپردگان معتقدند که اين کتاب تا ابد راهنماى بشريت خواهد بود، اين ادعا نيز خود از عجايب روزگار است ، پندارى قرآن کليه علوم پيشرفته دنيا را در خود جا داده و در هر زمان ، هر کس ،هر علمى مثلا” علوم کامپيوتر، فيزيک اتمى ، نسبيت نور سرعت ، شيمى آلى، و…. در ميماند به قرآن مراجعه ميکند و پاسخ خود را مييابد، جاى بسى تاٴسف.و زهى خيال باطل .

 

 

Advertisements