از بين کليهٴ رشته هاى علوم, علمى بنام خرافات و موهومات تا بحال شناخته نشده لذا بايد دربست آنرا قبول و يا رد کرد ، سر سپردگان آنرا کورکورانه قبول و جزئى از تقدير الهى ميدانند اما اهل منطق آنرا رد ميکنند . در مورد علم قيامت ميتوان گفت که خداوند يا محمد هم از آن آگاهى ندارد زيرا در آيه هاى مختلف اطلاعات ضد و نقيضى از آن بدست داده است . در آيه اى ميگويد هيچکس از موقع وقوع آن آگاهى ندارد ، در آيه اى ديگر ميگويد هزار سال و در جاى ديگر موقع وقوع روز قيامت را پنجاه هزار سال ميداند . چنانچه فرض کنيم اين اعداد درست باشد در اينصورت همه از آن با خبرند و در نتيجه ادعاى او در اين باره رد ميشود.

  در مورد علم باران : امروزه علم هواشناسى بر هر کس شناخته شده است بطوريکه ميتوان گفت بميزان صد در صد وضع جوى و ريزش برف و باران را تا روزهاى آينده پيش بينى کرده و گذشته از آن,  دانش اين رشته بجائى رسيده که ميتوانند باران مصنوعى توليد کنند ، پس اين علم هم از حيطهٴ خداوند خارج است . در مورد نوزاد در شکم ، از طرق مختلف و حتى شخصا” و در عرض چند دقيقه ميتوان نوع بچه را در شکم مادر شناخت . حتى دانش در اين رشته چنان پيشرفت کرده که نوع نوزاد را ميتوان بدلخواه تعيين کرد .

در مورد علوم واهى خداوند بايد گفت اصولا” از کجا و به چه دليل بدانيم که خداوند از آينده خبر دار است ؟ اين ادعا مثل اينست که هر کس بگويد که منهم از آينده خبر دارم و آن اينست که در آينده ازدواج خواهم کرد ويا در آينده خواهم مرد.خواه ناخواه اين امر عملى خواهد شد پس نميتوان آنرا دليل آگاهى از آينده دانست .اما افراد رمال و دعا نويس نيز از آينده خبر دارند زيرابعضى از اخبارى که براى مشتريهاى خود نقل ميکنند بر حسب اتفاق  درست از آب در ميآيد . مثلا” ميگويند در آينده خبر خوشى بتو خواهد رسيد ، و بى شک رويداد اين عمل براى هر کس امکان پذير است ، پس ميتوان آنها را از نظر علمى  هم طراز خداوند دانست و شايد از او هم عالم تر زيرا مشتريان بچشم خود ميبينند آنچه را که رمال گفته و آنچه را که روى داده است . اما آيا از خداوند چه چيز شنيده ايد جز نقل قول . آيا آنچه را که شنيده ايد از اوست ؟ مگر غير از اينست که فقط در باره خداوند حرفها زده اندو کتابها نوشته اند .

 

  واما در باره وقوع موقع مرگ نيز از همين مقوله است و نيز از همان علمهاى خرافاتى و همين شرحى که داده شد در اين باره نيز مصداق دارد . اما اگر بخواهيم منطقى در اين مورد برخوردکنيم ميتوان گفت ، کسانى که بهداشت را رعايت نميکنند عمرى کوتاه و بر عکس افرادى که از تغذيهٴ سالم و بهداشت کافى و آب و هواى سالم و مساعد بر خوردارند طبيعتا” عمرى طولانى تر خواهند داشت .

 

 

Advertisements