سوره عم آيه ٣٢و٣٣  همچنين براى آنها دختران نارپستان زيبا آماده است و کاسه هاى پر از اقسام شرابها بدست خادمين مرواريد مانند براى آنها حاضر و آماده است . 

سوره آل عمران آيه ١٠٧  براى آنها در جنت از زنانى که از عيوب زنان دنيا مبرا هستند وجود دارد. سوره ق آيه ٣۶  يا محمد براى آنها در بهشت هر گونه نعمتى که خواهش نفسشان باشد موجود است ،علاوه از آن نعم غير قابل تصور ديگر براى آنها نزد ما حاضر و مهياست . سوره طور آيه ٢٣ از ميوه جات و گوشت آنچه خواهش نفس آنها باشد در هر وقت حاضر کرده بآنها ميرسانيم.

سوره طور آيه ٢۴و ٢۵  کاسه شراب را از دست يکديگر گرفته ميل ميکنند . غلامان مخصوص که در صفا مانند مرواريد مخفى در صدفند براى خدمت در اطراف آنها گشته بر هر امرشان اطاعت ميکنند.

سوره واقعه آيه ٣٧ زنان زيبا که در حسن و جمال داراى مقام بلند وعالى هستند برايشان فراهم است.

  سوره رحمن آيه ۵۴   در همان آخرت در بهشت حوريانى هستند که قبل از زوجشان به يکنفر انسان و نه يکنفر جن با آنها مجامعت نکرده بکارتشان را زايل ننموده است .

سوره واقعه آيه ١٨ بهشتيان در همانجا روى تختهائى که از طلا درست شده با جواهرات و مرواريد مزين گشته است قرار وآرام ميگيرند.   سوره توبه آيه ٩٩ براى آنها در آخرت چندين باغات که از زير درختان وقصور آنها نهرها جارى ميشود آماده نموده است . در آن باغات هميشه بوده و هيچوقت از آنجا خارج نخوهند شد.

سوره رعد آيه ٣۵ اشخاصى که به خدا ايمان آورند و موءمن باشند وارد جنت شده که پر از باغات وقصور است و از هر درى ملائک نزد آنها آمده بآنها ميگويند سلام بر شما .

سوره نحل آيه ٣٣  ملائک بآنها ميگويند از طرف خداوند تعالى سلام بر شما.  سوره نحل آيه ٣٢ منازل اشخاص موءمن در آخرت باغات ابدى است و در آن باغات از زير درختان و قصور آنها نهرها جارى ميشود براى آنها در آن باغات هر چه بخواهند در همان دم بدون تکلف آماده ميشود.

سوره طه آيه ١۶   اى آدم براى تو در بهشت از هر سو آمادگى فراهم است نه گرسنه ميشوى که احتياج به طعام پيدا کنى و نه از لباس عارى ميشوى که به لباس احتياج داشته باشى .

سوره حج آيه ٢۴ دستبندهاى طلا و مرواريد براى آنها در جنت زينت داده شده ميشود و لباسشان از پارچه ابريشمى ميشود.

ضدونقيض را ملاحظه کنيد که در چند آيه قبل وعدهٴگوشت و ميوه جات ميدهد و سپس اين مرد شياد ميگويد نه گرسنه ميشويد که احتياج به طعام داشته باشيد و نه ازلباس عارى ميشويد که به لباس احتياج داشته باشيد.

 

 

Advertisements