سوره مريم آيه ۶۶ در بهشت صبح و شام روزيشان بآنها ميرسد و از براى تهيه روزى هيچ فکر و خيا ل و تلاش نميکنند .

سوره زخرف آيه ٧٣ يا محمد خادمين جنت در ظرفهاى بزرگ طلا هر قسم طعام و ميوه جات در کوزه هاى طلا هر قسم اشربه بين موءمنين گردانده ميل ميکنند و هر آنچه نفس خواهش کرده و چشم از آن لذت ميبرد در بهشت موجود است .

در اينجا محمد در مقام وعده کمال دست و دل بازى را از خود نشان داده است ! اما آنچه که محمد به امتش ميبخشد اعم از تخت طلا ،زنان،  پسرکان زيبا ،  شراب ناب ،  خوراکهاى و ميوه جات گوناگون تماما” واهى است و وعده به آخرت است اما آنچه صورت واقعى بخود ميگير د و دنيوى ميشود بدستور خداوند به محمد تعلق دارد نه امت   مانند گرفتن زنان ،  غنائم جنگى ،  لباسهاى ابريشمى و …. 

در هر مکتب و يا مسلکى رسيدن به رفاه و آسايش اجتماعى از اصول اصلى و آرزوى بشرى بوده است و ميبينيم که محمد نيز باين اصل آگاهى داشته و اين امر را در قالب آيات مختلف بيان نموده است اما چرا تلاش اين مکاتب براى رسيدن به چنين هدفى بى نتيجه بوه است ؟  بخاطر اينکه اين آدمهاى شياد وقتى به قدرت و حاکميت ميرسند امت  جامعه را فراموش کرده و همه سعى خود را براى استحکام خود و مکتبشان بکار ميبرند.  اين آدمها عموما” در بدو امر براى رسيدن به قدرت وعده هاى گوناگون براى عموم ميدهند ، از تخت طلا گرفته تا آب و برق و اتوبوس مجانى اما همينکه ملت را گول زدند و بقدرت رسيدند تبديل به ضحاک ماردوش ،محمد زنباره ، خمينى دروغگو و يا خامنه ئى جلاد ميشوند.

 محمد در سوره حشر آيه ۶ تمام ثروت باد آورده را که از کاروان زنى بدست آورده براى خود ميخواهد و کوچکترين تلاشى براى رفاه و آسايش امتش آنچنان که در آياتش وعده داده نميکند و در عوض عکس آنرا انجام ميدهد.

سوره زخرف آيه ٣٣ . سوره فرقان آيه ١٧ از براى موءمنان در بهشت آنچه مورد درخواستشان باشد موجود و آماده است .

سوره فاطر آيه ٣٠ موءمنين در بهشت از دستبندهاى طلا و مرواريد زيور کنند و لباسشان در آن بهشت از ديباست .

سوره وا لصافات آيه ۴۵ ،۴۶ ،۴٧ اهل بهشت در حاليکه روى تختها لم داده اند خادمين بهشت با کاسه هاى پر از شراب که خداوند خلق نموده بين آنها گردانده و بآنها مينوشانند و براى نوشندگان مزيد لذت را باعث ميشوند.

سوره والصافات آيه ۵١ يا محمد اهل جنت هنگاميکه روى تختها نشسته و شراب ميل ميکنند رو بهم کرده از احوال دنياشان از يکديگر سوءال ميکنند.

سوره دخان آيه ۵٢ با تمام کردن انواع نعمتها به متقيان آنها را نيز به حوريان زوج قرار داديم که در آخرت آنها را تزويج خواهند کرد. سوره والصافات آيه ۵٠  گويا آن حوريان از سفيدى مانند تخم مخفى شده شتر مرغند که از تاثير هوا پنهان مانده اند .

سوره ص آيه ۵١، ۵٢ به آن باغات بهشت داخل شده در حال تکيه به آن تختها نشسته و بعد از جلوس خادمين را صدا زده ميوه جات فراوان و آشاميدنى هاى بسيار ميخواهند همان وقت براى آنها حاضر ميشود.

 

Advertisements