سوره اعراف آيه ۴١ متکبرين داخل بهشت نميشوند و دخول آنها به بهشت محال تر از آنست که شتر از سوراخ سوزن رد شود .

اصولا” انسانها از نظر صفات ، اخلاق و علاقه متفاوت هستند هر کس به چيزى دلبستگى دارد که ميتواند تبديل به نقطهٴ ضعف او شود . محمد دقيقا” باين امر آگاهى داشته و يکى از راههاى فريب مردم همين امر بوده است . آنهائى که به زن بارگى علاقمند هستند بآنها وعده حورى زيبا و باکره ميدهد، کسى که به خوراکهاى خوشمزه گوناگون علاقه دارد باو وعده انواع اطعمه و اشربه را ميدهد, بدوست داران مشروبات نيز همانرا وعده ميدهد ، طلا و جواهر آلات را به خواستاران آن ، کسى را که راحت طلب است و دوست دارد زير سايه درختان لم ده د و بخورد و بياشامد و عشق بازى کند ، کسى که عقدهٴ جاه و مقام دارد و تعظيم و تکريم را ميستايد ، کسى که آرزوى داشتن قصر و کاخ را در سر ميپروراند، کسى که از باغ و درخت و آب و نهر لذت ميبرد و خلاصه اينکه هر کس هر چيزى را اراده کند براى او حاضر و مهياست و باين ترتيب هيچکس را نا اميد نميکند  او حتى براى مردان اهل لوات وعدهٴ پسرکان زيبا روى هميشه جوان را ميدهد .

طبيعتا”هر کس با هر ذوق وسليقه متفاوت ميتواند خود را در بهشت ارضاء نمايد . پس بعيد نمينمايد اگر امت مغز شسته سرو جان فداى او کنند وتمام خزعبلاتش را پذيرا باشند ، دنبالش راه بيفتند که مدفوعش را بردارند و براى درمان دردهايشان مصرف نمايند.

چنانکه ميدانيم قرآن بر اساس خرافات و موهومات از قبيل بهشت ، جهنم، شيطان ، ملائکه ، جن و پرى ،روح و روءيا، و بالاخره ترس پايه گذارى شده است و طبيعى است هيچکدام از اين خرافات نميتواند پايه واساس مستند علمى داشته باشد .

 و حالا آياتى که محمد ادعا دارد علمى است مرور ميکنيم . سوره لقمان آيه ٣٢و ٣٣ محمد ميگويد پنج علم مخصوص خداوند تعالى است . ١ـ قيامت کى خواهد بود ٢ـ باران کى ميبارد ٣ـ نوزاد در شکم پسر است يا دختر ۴ـ خبر ازآينده ۵ـ مرگ چه وقت است . از اين علوم فقط خداوند تعالى عالم است و هيچکس از آن آگاهى ندارد.

علم شماره ٢و٣ را اين روزها هر کس حتى بچه هاى دبستانى آگاهى دارند اما در آن زمان براى خداوند عالم و آگاه مجهول بوده است و محمد يک بار ديگر آبروى خداوند تعالى را با اين مزخرفات بر باد ميدهد . آيا بهتر نبود که محمد بجاى علوم ٢و٣ مانند سه تاى ديگر از علوم خرافاتى صحبت ميکرد تا هم آبروى خداوند را حفظ کرده باشد وهم در مقام اثبات بر نيايد؟ مثلا”ميگفت ملائکه در طبقه ششم آسمان جاى دارند و يا از اين نوع چرنديات تا کليه پنج علم مخصوص خداوند تعالى يکدست جنبهٴ خرافاتى و موهومى پيدا کند وجاى هر گونه بحثى را ببندد.

 

Advertisements