عليهذا ميبينيم اينچنين موءمنى وجود ندارد و آنها که خود را موءمن و با خدا ميخوانند با فراغ بال و خيالى آسوده بدور از هر گونه دغدغهٴ خاطر و ترس از عذاب و شکنجه به زندگى خود ادامه داده و بسيارى از اعمال نهى شده را نيز مرتکب ميشوند ، چرا که بچشم خود ديده اند از نظر خداوند تفاوت چندانى بين ظالم و مظلوم وجود ندارد و تنها آنچه اين تفاوت را نمايان ميسازد همانا قدرت و ثروت براى ظالمان است . اين ظالمان که هرگز اعتراف به اعمال نا انسانى خود نميکنند ، در جواب اينکه چرا آنگونه اعمال را مرتکب ميشوند منطق يکسانى را ارائه ميدهند و ميگويند اعمال ما صددرصد اسلامى است و اتفاقا” درست هم ميگويند چون پايه و اساس اسلام طوريست که از جلاد ترين آدمها گرفته تا بهترين ميتوانند استنادى در قرآن بيابند تا بآن دست آ ويزند وادعاى صد در صد مسلمان بودن را هم بکنند. براى مثال خمينى و صدام هشت سال با هم جنگيدند و ميليونها نفر را کشته يا عليل نمودند و هر دو براى قانونى بودن عمل خود به قرآن استناد ميکردند و جالب آنکه هر دوى آنها درست ميگفتند. به همينطور جنگهاى صدر اسلام . در اين مورد مقصر انسانها نيستند بلکه مقصر محمدابن عبدا است و قرآن او که بر اساس تلون مزاج محمد نوشته شده. که چنين افراد جور وا جور با تفکرات گوناگون و در عين حال مسلمان را ميپروراند و باعث ميشود که اسلام به بيش از يکصدو پنجاه شاخه مختلف با ايده و مرام متفاوت که همگى بخون ديگر ى تشنه اند تقسيم گردد . در اينجا سر سپردگان ميگويند آياتى که در اين کتاب مورد انتقاد قرار گرفته منحصرا” در قرآن نيامده بلکه آيات ديگرى هم هست که عکس اين گفته ها را نشان ميدهد ، بلى درست است ، و بهمين دليل است که هر فردى يا گروهى با هر نوع اعمالى به آن استناد ميکنند . اما آيا چنين آيات مبتذل و ضدو نقيض از کسى جز محمد ميتواند باشد؟ بنا بگفته محمد هر آيه بتنهائى ديوار نورى است فرا راه سعادت بشر . چه ادعاى پوچى !! يهوديان ميگفتند به بهشت داخل نميشود مگر شخص يهود و بهشت را اختصاصا” مال خودشان ميدانستند چنانکه همين ادعا را مسلمين نيز داشتند . اينک نظر محمد در اين مورد را ميبينيم .

سوره بقره آيه ٩۴   بگو به يهوديان يا محمد اگر راست ميگوئيد که بهشت خداوند مخصوص شماست و کس ديگرى آنجا داخل نخواهد شد پس مرگ را بخواهيد تا زود تر به بهشت داخل شويد و از لذات آنجا بهره مند گرديد چنانچه شخصى که ورود خود را به بهشت يقين کند حتما”مرگ را آرزو خواهد کرد چون براى مردن بيشتر از زندگى شوق دارد. متاٴسفانه کسى نيست که همين سوءال را از محمد بکند که چرا شما طلب مرگ نميکنيد مگر شما نيستيد که ادعا ميکنيد بهشت از آن شماست ، شما که شهادت را براى ديگران تشويق ميکنيد چرا خود از مرگ فرار ميکنيد؟ و چرا سر سپردگان آنان دست بدامان دکتر و دوا ميشويد تا چند صباحى بيشتر زنده بمانيد.

 

 

Advertisements