مردم دائما” از محمد سوءال ميکردند روز قيامت چه وقت است ؟ او نيزبا جوابهاى ضد و نقيض خود سر آنها راشيره ميما ليد.

سوره معارج آيه ۵ روز قيامت که مقدار آن پنجاه هزار سال از سالهاى دنيا باشد ملائکه بسوى خدا رفته و احکام روز قيامت را اخذخواهند کرد.

سوره سجده آيه ۶ تمام اعمال شما ثبت ميشود تا اينکه در يک روز که مقدارآن هزار سال از ساليانى که شما ميشماريد است در باره آن امور خداوند تعالى در آن روز بين شما حکم کرده و جزاى عمل هر شخص را باو ميدهد.

اول آنکه محمد با تمام هشياريش در اينجا يک اشتباه بزرگ کرده است و آن اينست که او بجاى اينکه بگويد سالهاى دنيا بايد ميگفت هزارسال از سالهاى آخرت که از رسوائيش جلو گيرى کند وبار ديگر مجهولى بر خرافات ديگرش بيافزايد. دوم ، فاصلهٴ زمانى بين دو آيهٴ ياد شده دقيقا”مشخص نيست اما ميدانيم که سوره معارج در دوره اول مکيه سروده شده و سوره سجده در دوره سوم مکى و بيست و هشت سوره فاصلهٴزمانى دارند و چنانچه قبلا” هم گفتيم آدم دروغگو کند ذهن ميشود در اينجا هم بار ديگر دروغگوئى او بر ملا ميگردد و مفتضحانه پيشگوئى او غلط از آب در ميآيد و در اينجا سر سپردگان لب فرو بسته و چيزى نميگويند اما در جائى که محمد وعدهٴ غالب شدن روميان به فارس را ميدهد و بر حسب اتفاق اين امر رخ ميدهد آنرا پيراهن عثمان کرده و مرتب ميگويند محمد معجزه کرده و پيش بينى او دليل بر برحق بودن اوست وهزاران شاخ و برگ بر آن ميبافند . مسلما” چنانچه اين حادثه روى نميداد مدعيان در اينجا هم خفه ميشدند و در باره دروغگوئى محمد سخنى بميان نميآوردند. گويا محمد پى ميبرد که چه اشتباهى کرده لذادر آيه زير نظرش عوض ميشود.

سوره اعراف آيه ١٨۵ روز قيامت مخفى بوده و هيچکس بر آن دانا نيست ، موقع وقوع آن ناگهانى و بى خبر در حاليکه تمام خلق به اعمال خود و کسب و کارشان مشغول هستند ميباشد . سوره تکوير آيه ٢ تا ٨

زمانى که آفتاب به ظلمت گشت و زمانى که ستاره گان متلاشى گشتند و زمانى که کوههاى زمين حرکت داده شده و مانند پودر به هوا بلند شدند و زمانى که شتران ده ماهه آبستن بدون چوپان و بى صاحب شده و زمانى که حيوانات وحشى زمين را موت درک نموده و ذى حياتى از آنها روى زمين پيدا نشده و زمانى که دريا ها تماما” خشک شده قيامت ظاهر خواهد گشت .

اين شتران آبستن ده ماههٴ بى صاحبى که در آيه ذکر گرديده يکى از اسرار بين محمد و خداوند است و بسادگى براى هر کس قابل درک نيست !!

سوره قيامت آيه ٨و٩و١٠ يا محمد به منکرين قيامت بگو زمانى که چشم از خوف متحير شده وهيچ چيز درک نکرده و رنگ ماه سياه شده و روشنائيش قطع شد ، خورشيد با ماه هر دو در تاريک شدن جمع شده با هم سياه گشتند ، در اين وقت است که قيامت واقع خواهد شد. (گويا محمد از وجودblack hole آگاهى داشته !!) سوره زمر آيه ۶۶ محل اجتماع در روز محشر روى زمين ميباشد. اين نادان نميداند اگر قرار باشد که خورشيد با ماه جمع شده و سياه شوند ديگر زمينى وجود نخواهد داشت که خداوند تعالى مردم را جمع کرده و به حسابشان رسيدگى کند.

سوره قصص آيه ٧١ بگو بمشرکين اگر خداوند تعالى اوقات را تا روز قيامت شب بگرداند و هيچ روز نباشد ،کيست خدائى غير از خداوند تعالى که براى شما روشنى آورد.

 

Advertisements