يکى از مکرهاى محمد جهت قبولاندن دينش به مردم فلسفه ترس است :

سوره يونس آيه ۴۶ دوست داران الهى کسانى هستند که از او ميترسند.

سوره هود آيه ١۵ يا محمد در حقيقت تو البته ترسانندهٴ مردمى از عذاب پروردگار.

سوره هود آيه ٢٨ ما نوح را فرستاديم براى ترسانيدن قومش از عذاب الهى .

سوره رعد آيه ٩ يا محمد در حقيقت تو فقط ترسانندهٴ مردم از عذاب الهى هستى .

سوره ابراهيم آيه ٧ اى موسى قوم خود را از عذاب ما بترسان.

سوره حجر آيه ٨٩ بگو يا محمد در حقيقت من آشکارا شما را بدليل و برهان از عذاب خداوند تعالى ترساننده ام .

سوره نحل آيه ١۵ اى بندگان من از من ترسيده بمن شريک قرار ندهيد.

سوره نحل آيه ٣ مردم را بترسانيد و بآنها بگوييد که معبودى جز خداى يکتا نيست و از عذاب خداوند تعالى بترسيد و جز مرا پرستش نکنيد.

سوره بنى اسرائيل آيه ۶١ يا محمد با دادن وعده عذاب در دنيا و آخرت آنها را ميترسانم بلکه داخل ايمان شوند.

سوره يس آيه ۶ يا محمد اين قرآن را بتو نازل کرديم تا اينکه جماعت قريش را از عذاب ما بترسانى .

سوره حج آيه ٢ اى طايفه انسان از عذاب پروردگارتان خداوند تعالى بترسيد و از اطاعت او خارج نشويد.

سوره موءمنين آيه ۵٨ در حقيقت موءمنين کسانى هستند که از خوف خدا وعذاب او هراسان و ترسانند.

سوره فرقان آيه ۵٧ يا محمد ترا به نبوت مبعوث نکرديم مگر اينکه مردم را از عذاب مابترسانى .

سوره شعرا آيه ٢١٢  يا محمد خويشان و اقرباى نزديک خود را جمع کن مخصوصا” آنها را از عذاب ما بترسان تا بلکه داخل ايمان شوند .

سوره ليل آيه ١۵ من شما نوع بشر را از عذاب آتشى که شعله کشيده به هيجان ميآيد ترسانيدم تا با ترسيدن از عذاب تابع من شويد .

سوره شورا آيه ٧ يا محمد براى دعوت مردم همين قرآن را بزبان عرب بر تو نازل کرديم تا اينکه اعراب مکه و اطراف آنرا از عذاب ما بترسانى بلکه ترسيده ايمان بياورند.

سوره موءمن آيه ١٨ يا محمد مشرکين و عاصيان را از آن روز که دخول آنها به جهنم نزديک ميشود بترسان ، زمانى که قلب آنها از شدت خوف به گلوشان ميرسد نه خارج ميشود که بميرند و نه بجاى خود بر ميگردد که بتوانند نفس کشيده راحت شوند. يکى ديگر از اصول لايتغير اسلام ترس است که محمد مکتب خود را بر پايه آن بنا نهاده است ،طبق اين اصل محمد معتقد است شخص موءمن کسى است که روزى صدها بار از ترس خداوند و عذاب او لرزه بر اندامش افتاده و مو بر تنش راست ميشود .

آيا چنين کسى ميتواند يک فرد طبيعى بوده و براى جامعه اش مفيد واقع شود؟ در زندگى ملموس چنانچه فردى کوچکترين ناراحتى افکار داشته باشد ويا از بابت مطلبى نگران باشد کارش به جنون ميکشد چه آنکه دائم در فکر جلادى باشد که پشت سر او ايستاده و منتظر است که او هر دم پايشرا کج بگذارد گردنشرا بزند ، مسلما” چنين فردى نرمال نخواهد بود و عاقبت در تيمارستان سر در ميآورد.

 

 

Advertisements