سوره نور آيه ۶٢ و ۶٣ در مجلس محمد بدون اجازه از او خارج نشويد و اگر اجازه داد خارج شويد اگر نداد اجازه نداريد خارج شويد و اگر شما را به مجلسى دعوت کرد حتما”حاضر شويد ،اگر غير از اين کنيد براى شما عذاب دردناک آماده است .

جماعتى موقع صرف طعام خدمت رسول اکرم آمده بى اذن داخل شده طعام ميخوردند بعدا”نشسته صحبت ميکردند ، رسول خدا از گفتن اينکه برويد حيا ميکرد در نتيجه ساکت شده ناراحت ميشد ، تا آنکه خداوند بکمک او شتافت و او را از اين ناراحتى نجات داد. سوره احزاب آيه ۵٢  اى کسانى که ايمان آورده ايد به منازل پيامبر داخل نشده و ننشينيد و رسيدن طعام را منتظر نباشيد ، اگر محمد شما را به طعام دعوت کرد بعد از خوردن متفرق شويد و به نشستن طول نداده مشغول صحبت نشويد ، اين عمل به پيغمبر اذيت ميدهد اما حيا کرده نميتواند بشما بگويد متفرق شويد ، کسانيکه دستورات خداوند تعالى را انجام ندهند بايد منتظر آتش جهنم باشند. آيه مزبور مربوط به زمانى ميشود که محمد بسيار افراد مغز شوئى شده دور وبرش را گرفته و او ديگر احتياج به التماس کردن ندارد او حتى مردم را از دورو برش ميراند. و مثل هميشه از قدرت لايزال خداوند ساختگى خود در هر جائى ودر هر امر مبتذل و پيش پا افتاده اى او را دخالت ميدهد و او را به اطاق خواب خود ميبرد و از بين زنانش سر در ميآورد و نقش سخن چين وواسطه بين زنان را باو ميدهد. در بين آنهمه مسائل اقتصادى ، اجتماعى،و…….که جامعهٴ محمد با آن دست بگريبان بود محمد خداوند را مجبور به بازگو کردن مسائل مبتذل ميکند و صفحات قرآن را از اين نوع آيات شخصى و پيش پا افتاده که فقط بدرد خود محمد ميخورد پر ميسازد ، گويا محمد در قالب غير از خداوند نميتوانسته اين مسائل را توضيح دهد، که حتما” اينطور بوده واو بدون کمک خداوند هرگز نميتوانست بصورت يک ديکتاتور قدرتمند در آيد. اينها حقايقى است در باره قرآن و روش محمد هرگز بازگو نشده است و بطوريکه ميبينيم قرآن پر است از اين نوع مطالب چرند .

مردم در حين سخنرانى محمد با خود در نجوا صحبت ميکردند . محمد از نجواى مردم خوشش نميآمد ،لذا آيهٴ زير را به خداوند دستور داد که نازل کند.

سوره مجادله آيه ٩ ، ١٠، ١١ سخن گفتن پنهانى و نجوا کردن وسوسهٴ شيطان است و از گناهان محسوب ميشود و مرتکب در آتش جهنم ميسوزد. محمد جهت ملامت و سرکوبى دشمنان خصوصى اش نيز خدا را بميان ميکشد و بکمک او چه آيات بى پروائى مبنى بر فحش و ناسزا نثارآنان ميکند.

سوره حج آيهٴ ١١ براى ابو جهل در دنيا و آخرت ذليل شدن موجود است .

 

 

Advertisements