انتقاجوئى محمد وايجاد رعب و وحشت از مجازات در جهنم براى منکرين کيش محمدى . سوره ق آيه ٣١  يا محمد روز قيامت همينکه عاصيان را داخل جهنم کرديم آنوقت خطاب به جهنم کرده ميگوئيم اى جهنم آيا پر شده اى يا باز هم براى داخل شدن جا هست ؟جهنم در جواب ميگويد من پر نميشوم آيا جهنميان بيشترى هستند ؟،اگر بيشتر هم هست بفرست بيايند. واقعا”تئاتر جالبى است ، چه هنرپيشه گان زرنگى ، و چه شنوندگان ابلهى ، جهنم جان دارد يعنى در و ديوار سخن ميگويند و مذاکره ميکند، سر نوشت تعيين ميکندو به روايتى انگشتان دست هم زبان باز ميکنند ، حتما” در اينجا هم مشيت الهى در کار است ، بنظر ميرسد اکثر آيات برا ى انسانهاى کودن نوشته شده زيرا درک آن با هيچ معيار بشرى موازنه ندارد. اما محمد مدعى است اين قرآن براى بشر و قابل درک او درست شده . در اينجا مثلا” خداوند قادر و توانا که خود مالک بهشت و جهنم است و از تمام نهان و آشکار خبر دارد ميبينيم که از ظرفيت شکنجه گاه خود بى خبر است و از جهنم سوءال ميکند . از طرف ديگر نگهبانان بسيار براى امور جهنم ماٴمور کرده و اين نگهبانان با محکومين گفتگو ميکنند اما خداوند از اين ماٴمورين سوءال نميکند که اقلا” با عقل انسان سازگارى داشته باشد . بنا بر اين کسانى که خود را به گمراهى ميزنند و مدعى ميشوند بعضى جاهاى قرآن رمز مخصوصى است بين خدا و پيامبر و براى بشر قابل درک نيست بدانند که اين ادعا مخالف آيات زير است .

سوره سج ده آيه ۴٣ بجهت عرب بودن قوم تو بايد حقيقت آنرا درک کنند.

سوره شعرا آيه ١٩۵ يا محمد اين قرآن را بسينه تو بزبان عربى فصيح و آشکار نازل کرديم .

سوره يوسف آيه ۴ در حقيقت ما اين قرآن را به لغت عرب نازل کرديم تا شما اعراب معانى آنرا درک کنيد.     تهديدهاى محمد ادامه دارد. 

سوره ملک آيه ٨ کافران به خداوند تعالى وقتى که به آتش جهنم در حاليکه مانند ديگ جوشان ميجوشد انداخته شدند فريادى مانند صداى خر از آنها بگوش ميرسد .

سوره ملک آيه ٩ و ١٠ هر زمان که دسته اى از کفار بجهنم انداخته شدند نگهبانان جهنم از آنها سوءال ميکنند که مگر از طرف خدا ترساننده اى براى شما نيامده بود کفار جواب ميگويند بله از طرف خداوند تعالى ما را ترسانندهاى آمد لکن ما او را تکذيب کرديم و….. اين گفتگو ادامه پيدا ميکند. سوره هود آيه ١٠۶ خداوند قهار کسانى را که شقى اند در آتش جهنم که از شدت عذاب نفس شان تنگ شده و برا ى آنها نفس کشيدن مشکل ميشود. سوره حديد آيه ١۴ جهنميان به اهل بهشت ميگويند لحظه اى منتظر شده تا اينکه از نور شما قدرى برگيريم و از تاريکى خلاص شويم . اهل بهشت جواب ميدهند بدنيا برگرديد و براى خود طلب نور کنيد ، از ما چيزى بشما نميرسد. سوره رعد آيه ٧ منکرين قيامت در آتش جهنم ميسوزد و زنجير به گردنها يشان بسته است.

سوره ابراهيم آيه ١٧ بشخص ظالم در آخرت در جهنم از چرک و کثافات تن جهنميان و يا از چرک و کثافات آلت زناکاران مينوشانند .

سوره کهف آيه ٢٧ ما در آخرت براى ظالمين آتشى حاضر کرده ايم که از شعله هاى آن مانند خيمه هاى بزرگ گرد آنها را احا طه کرده و اگر اهل جهنم از عطش گريه و زارى کرده آب طلب کنند در برابر نالهٴ آنها آبى سوزان مانند فلز گداخته به آنان ميدهند.

 

 

 

Advertisements