انواع واقسام شکنجه ها را محمد با اجازهٴ خداوند عادل براى منکرين ، ظا لمين و مخالفين فراهم کرده است که با خواندن آن تن هر انسانى به لرزه مى افتد ، بله ، بر اثر همين آيات است که از زمان ظهور اسلام به بعد ديگر ظالم و بد کارى يافت نشده است !! اما ميبينيم بر عکس نه تنها ريشهٴ ظالمان کنده نشده بلکه روز بروز بر تعدادشان نيز افزوده گرديده است. پس فلسفهٴ قرآن کدام است ؟ نزول اين آيات براى چيست؟ اين شکنجه ها براى کيست ؟ چرا کسى گوش باين حرفها نميدهد؟ حتى مبشران اسلام نيز پشيزى براى اين حرفها قائل نيستند و کماکان به ظلم و جنايت خود ادامه ميدهند ، مگر نه اينست که قرآ ن براى سعادت و راهنمائى بشر از طرف خداوند تعالى بوجود آمده ، پس چرا سعادت بشر در دنيا را صرف نظر کرده و تنها بآخرت پرداخته اند ،آيا بهتر نبود قرآن را براى مرده گان نازل ميکرد ؟زيرا در همانجا راهنمائى ميشدند، تنبيه ميگرديدند و جهنم و بهشت را آماده بچشم خود ميديدند و بلافاصله جزاى اعمال و پاداش خود را ميگرفتند ، اما قرآن براى زنده گان نازل شده است و منظور سعادت و راهنمائى بشر در اين دنيا بوده است . جواب اينست که تمام اين حرفها باد هوا است و پايه و اساس درستى ندارد ، بديهى است که هيچ قانونى را نميتوان يافت که بر اساس موهومات تنظيم و بموجب اجرا درآيد و پايدار گردد زيرا کسى نديده است که فلان ظالم از چرک و کثافات آلت زنا کاران نوشيده باشد و يا اگر صداى خرى بگوش برسد همانا صداى فرياد مظلومين است که همواره بر اثر تظلم بر آنها در اين دنيا ميباشد. نتيجه اينکه قدرتمندان ظالم و جنايتکار کماکان بکار خود مشغولند و پشيزى براى اين مزخرفات قائل نيستند. وهيچ ترسى از تنبيهات پروردگار به دل راه نميدهند. سوره انبياء آيه ٩٩  بت ها نيز در آخرت حاضر شده صحبت ميکنند و بعبادت کنندگان ميگويند بيخود ما را عبادت ميکرديد !! سوره مريم آيه ٧۵ هيچ فردى از نوع بشر در روز قيامت ممکن نيست که به جهنم وارد نشود بلکه همه تان وارد شده هول و خوف آنرا خواهيد ديد. !! سوره انبياء آيه ١٠١ و ١٠٢ در حقيقت کسانى که اهل ايمانند هنگام رفتن از دنيا از طرف ما بآنها بشارت خوب داده شده ، آن گروه از آتش جهنم دور خواهند بود ، اشخاص مذکور هرگز صداى شعلهٴ جهنم را نشنيده و آنرا بچشم نديده اند. مثلى است معروف که ميگويند آدم دروغگو کند ذهن ميشود ، دو آيه گذشته دليل ديگرى است بر دروغگوئى محمد . از اين نمونه ضد و نقيضها در قرآن فراوان ديده شده است منتها کمتر کسى حوصله جمع آورى و افشاى آنها را دارد يا آنکه اختناق شديد مذهبى اجازهٴ اين افشاگريهارا نميدهد . سر سپردگان هم که از قرآن استفاده هاى غير انسانى ميکنند هيچوقت حاضر نيستند اين نوع مطالب شرم آور را برملا سازند زيرا منافعشان اجازه افشاگرى نميدهد ، آنها اگر مجبور به تفسير باشند آنرا قلب کرده و عذر هاى بد تر ازگناه براى آن ميسازند. باين دليل است که پس از گذشت قرنها بعضى از اين آيات هنو ز تازگى دارد وشايد باور نکردنى ، ولى اينها حقايقى است که از نظر شما ميگذرد.

 

Advertisements