سوره اعراف آيه ٨٢ و٨٣     قوم لوط را بعلت عمل لواط به عذاب زلزله دچار کرديم همگى هلاک گشتند

سوره حج آيه ٢٢ و ٢٣ بعد از دخول کفار به جهنم از بالاى سر آنها آب خيلى داغ ريخته شده و امعاءو احشائشان از حرارت ذوب شده و ضمنا” از براى آنها تازيانه ها از آهن مهيا شده که اگر بخواهند از آنجا فرار کنند با آ ن تازيانه ها آنها را ميزنند.

سوره شعرا آيه ٩۵ در جهنم کفار با بت ها به مجادله ميپردازند .

سوره والصافات آيه ۶٨ خوراک جهنميان ميوهٴ درخت زقوم و آبشان آب بسيار داغ که امعائشان را ميسوزاند ميباشد

سوره زمر آيه ۶٨ گفتگوى نگهبانان جهنم با جهنميان ميباشد.

سوره يس آيه ۶۵ يا محمد در روز قيامت بر دهان جهنميان مهر زده شده از تکلم مانعشان ميشويم . اگر از تکلم مانعشان ميشويد چگونه آنها با بتها مجادله ميکنند؟ و يا چگو نه با نگهبانان جهنم به گفتگو ميپردازند؟ زهى کمال دروغگوئى .

سوره موءمن آيه ٧١ اهل جهنم بر گردنهايشان غل وزنجير است و با شدت داخل آب داغ شده کشيده ميشوند.   بعد داخل آتش شده از هر طرف آنها را احاطه کرده و داخلشان با آتش پر خواهد شد .

سوره انبياء آيه ۴٧ يا محمد در روز قيامت خود ما شخصا” بحساب هر کس رسيدگى ميکنيم . بر پدر دروغگو لعنت.  

بطوريکه قبلا” يادآورى گرديد چون قرآن براى انسانهاى عا دى و با تفکر معمولى بوجود آمده نه مو جودات فوق بشر لذا کليه مطالب آن بايد قابل فهم براى همين آدمها باشد چنانچه خداو ند نيز به همين مطلب اشاره نموده است و مطالب آن نيز بايد با معيارهاى همين انسانهاى معمولى سنجيده و درک گردد. بنا بنظر دانشمندان کره زمين بيش از ۴٠ ميليارد سال پيش بوجود آمده و شايد بيش از آنهم از عمر زمين باقى مانده باشد . تراکم جمعيت در اين مدت را در جهنم در نظر بگيريد و از آنجا که خداوند گفته است روز قيامت روى زمين خواهد بود ، لذا با يک حساب سر انگشتى بهر نفر يک سانتيمتر مربع يا کمتر جا براى ايستادن ميرسد اگر تمام آبهاى کره زمين را نيز خشکى بحساب آوريم با اين ترتيب خداوند ميخواهد خودش يکى يکى بعمل هر کس رسيدگى کند و نيز مدت زمانى را در نظر بگيريد که لازم است تا بحساب اين جمعيت رسيدگى کرد.

و اما خداوندى که قادر ا ست چنين غير ممکنى را انجام دهد و فرمانده دو جهان نيز هست ،اما در اين جهان قادر نيست کو چکترين آسيبى به ظالم برساند و براى سعادت بشر در اين دنيا يکى از آن شعبده بازيهاى آخرت را به مردم نشان دهد .مثلا” طوفانى بشود و تمام ظالمين روى کره زمين را نابود کند تا دنيائى پر از عدالت ، بى غل و غش و پر از صلح و صفا و محبت بوجود آيد ، اما او ازانجام اين کارذليل است ،

مسلم است که چنين اعمال محيرالعقولى فقط در آخرت اتفاق ميافتد ودر دنياى عينى هيچکس از آن سراغى ندارد بجز محمد و خداوندش .

سوره ص آيه ۵٧ ، ۵٨ ، و حاقه آيه ٣٧  اينست عذاب جهنم که بايد آنرا بچشند ، آب منتها گرم و چرکهاى جارى شده از ابدان جهنميان را بايد بنو شند ، چنان تصور نشود که عذاب جهنم منحصر به همين چيزهاست بلکه غير از آن انواع عذابهاى گوناگون ديگر هست .

 

Advertisements