حقوق زن از نظر خداوند متعال :

سوره بقره آيه ٢٢٧   اگر فردى زن خود را سه طلاقه کند ، زن بر او حرام ميشود و نميتواند مجددا”با او ازدواج کند مگر زن با مرد ديگرى مقاربت نمايد سپس زن به مرد اول حلال ميشود و ميتواند با او ازدواج نمايد. سوره اعراف آيه ٨٢ زن براى توليد نسل و جماع مرد خلق شده است . سوره بقره آيه ٢٢٠ زنان براى شما محل زراعتند ،به محل زراعت بهر قسم و در هر مکان بخواهيد براى جماع حاضر شويد. سوره نساء آيه ٣۶ مردان به امور جميع زنان و ادب کردن آنان قيم ميباشند، اطاعت کردن زنان از مردان واجب است ، اين اطاعت کردن از آن جهت است که خداوند تعالى مردان را بر زنان تفضيل داده است ، زنانى که علامت نافرما نى و عصيان از آنها ناشى شده و از عدم اطاعت آنها ترسيديد در اينصورت آنها را موعظه کنيد اگر به موعظه اطاعت نکردند با آنها همخوابگى و جماع را ترک کنيد ،اگر باز هم به اطاعت نيامدند آنها را بزنيد.

سوره نساءآيه ٢۶ زنان شوهر دار بشما حرامند مگر زنان شوهر دارى که موقع جهاد با مشرکين آنها را اسير کنيد آنها بشما حلالند . سوره يوسف آيه ٣۵ تا ۴٩ در اين آيات خداوند بارها به مکر و حيله و شر زنان بدون استثناء اشاره کرده و هشدار داده است. سوره بقره آيه ٢٧٩  زن اگر چه صاحب کمالات و علم باشد لکن در مقابل مرد ناقص است .

رسول خدا فرمود من در دنيا سه چيز را دوست دارم يکى عطر ديگرى زن و سوم نماز، ايضا” از انس ابن مالک در روايت است که پيغمبر فرمود مرا بر ديگران چهار مزيت است سخاوت ، شجاعت ، کشتن و جماع . همچنين در روايت است که محمد در شبانه روز يازده بار جماع ميکرده و در وى قوه سى مرد وجود داشته است . با مرور زندگانى محمد کاملا” مشهود است که اين روايات زياد غلو نکرده اند . خوشا بحال امتى که پيشوايش اين چنين خصايلى داشته باشد !

زن حق دارد هر چهار شب يک بار نزد مرد بخوابد و هر چهار ماه يک بار جماع را طلب نمايد و قبل از اين مدت زن حقى ندارد ، ولى براى مردان زنان مانند کشتزارهاى آنها محسوب ميشوند و به محل کشتزار بهر قسم و هر مکان و هر زمان ميتوانند براى جماع حاضر شوند و اگر زن اطاعت نکرد در آخرت از او باز خواست ميشود و در آتش جهنم خواهد سوخت . اينست حقوق ز ن در اسلام ، آيا خواهران زينب که گوئى کاسه از آش داغ ترند و همچنان بعد از گذشت ١۴ قرن هنوز به حقوق خود آشنا نيستند و نميدانند محمد چه بلائى بر سر آنها آورده است ، آيا براستى چگونه امکان دارد که زنى بدنبال مکتبى برود که صرفا” براى مردان بوجود آمده و زنان در آن به کمال دون مايگى تنزل کرده اند . گذشته از آنکه محمد تخيلات ناقص درونيش را تحت لواى آيه بمردم تحميل ميکرد اراده دوستانش نيز در نزول آيات بى اثر نبوده است . عمر ابن خطاب که دخترش زن محمد بود خيلى دوست ميداشت که زنان رسول خدا داخل حجاب شوند تا کسى نتواند آنها را ببيند و اغلب اين مطلب را بيان کرده و به زنان محمد ميگفت اگر بجاى محمد بمن اطاعت ميکرديد شما را هيچ چشمى نميتوانست ببيند و بالاخره اين آرزوى خود را به محمد اظهار داشت و گفت يا رسول ا اگر زنانت را امر به حجاب کنى بهتر است ، محمد هم آيه زير را اختراع کرد.

سوره احزاب آيه ۵٢ اى زنان رسول خدا هنگاميکه با ساير مردان هم صحبت ميشويد از پشت حجاب سئوال و جواب کنيد.

 

 

 

Advertisements