در اوايل اسلام زنان آزاد و کنيزان بيک قسم لباس ميپوشيدند لذا اهل غرض و اشخاص الواط بزنان سخنان نالايق ميگفتند . روزى عمرابن خطاب به مسجد رفت ، زنان رسول خدا را با ساير زنان مخلوط مردان ديد ، عمر آنها را خطاب قرار داده و چنين گفت ، اگر شما داخل حجاب شويد بر ساير زنان افضل ميشويد همانطور که شوهر شما بر ساير مردان برترى و فضيلت دارد و ضمنا” اهل غرض از شما حذر کرده و دور خواهند شد، لذا همين را نيز به محمد عرض کرد و محمد آيه ديگرى اختراع کرد که اين امر عمر را بى نهايت شاد کرد.

سوره احزاب آيه ۵٨   خداوند تعالى بزنان پيغمبر امر ميکند که براى پوشيدن سر از رو سرى بزرگى که آنرا جلباب ميگويند استفاده کرده و مابقى را روى سينه شان بياندازند تا از کنيزان فرق پيدا کرده و اهل غرض نيز از آنها کنار شوند .

سوره احزاب آيه ۵۴   اى زنان پيغمبر از خداوند تعالى بترسيد و حجاب امر شده را محافظت کرده با اشخاص غير مجاز بدون حجاب تکلم نکنيد ، از خداوند تعالى بترسيد مبادا بظاهر حجاب کرده و در خفا حجاب را ترک کنيد. اين آيه نيز از آياتيست که در سالهاى آخر عمر محمد گفته شده و اگر حدود نزول آيه را پنج سال قبل از مرگش بحساب آوريم ، ميتوان گفت محمد ١٨ سال پيامبرى ميکرده ولى هنوز از حجاب خبرى نبوده و سپس به توصيه عمر و پا در ميانى خداوند به يکى از اصول اجبارى تبديل ميشود . و بطورى که گفته شد مسئلهٴ حجاب در ابتدا باين صورت بوده که ميخواستند زنان پيغمبر با علامتى از ساير زنان افضل گردند يا فرق پيدا کنند تا کسى بآنها قصد غرض نداشته باشد ، سپس اين قانون تعميم پيدا کرده و باينصورت در آمد که زنان آزاد با انداختن رو سرى که البته با روسرى زنان پيغمبر متفاوت بود از کنيزان تشخيص داده شوند . اما هرگز در مورد حجاب کنيزان سخنى به ميان نيامده است ، بنا بر اين ميتوان دريافت که در اين مورد هم اصل آزادى انسانها در دربار محمد رعايت نگرديده است باينصورت که اجازه پوشيدن روسرى که امتيازى محسوب ميشده از کنيزان سلب ميگردد يعنى آنها اجازه ندارند که از مزاحمتهاى اهل غرض در امان باشند.  روزى کنيزى بسر خود جلباب انداخته بود (روسرى مخصوص زنان آزاد) در راه به عمرابن خطاب بگذشت عمر او را شناخته لذا تازيانه را بلند کرده به کنيز گفت ملعون تو خود را به زنان آزاد تشبيه ميکنى ، سپس براى برداشتن جلباب از سرش باو امر کرد.

سوره نور آيه ٣٢ زنان از براى مردان بيگانه اعضائى را که زينت بر آنها بکار برده ميشود ظاهر و آشکار نسازند مگر آن اعضائى را که به آشکارى آنها عادت جارى شده است .

سوره آل عمران آيه ١٠٧ براى آنها در جنت از زنانى که از عيوب زنان دنيا مبرا هستند وجود دارد. بمعناى ديگر زنان دنيا فاسد و معيوبند. سوره نساء آيه ٢ پروردگار شما خداوند قادريست که شمارا از نفس واحد يعنى يک تن آفريد و از تنه اصلى شاخه ها جدا نمود. ميبينيد نقش زن در خلقت انسان ناديده گرفته شده و آنرا بحساب نميآورد و توليد مثل را به يک تن نسبت ميدهد .

 

 

 

Advertisements