مسلمان آزاد در يک زمان ميتواند چهار زن شرعى و گذشته از آن عده اى نا محدود کنيز داشته باشد اما غلام بيش از دو زن نميتواند دارا باشد. چون امر طلاق در اسلام آسان است مرد عملا” ميتواند عده بيشترى زن شرعى دارا باشد باين معنى که عده اى را طلاق بدهد و مجددا” با عده اى ديگر ازدواج کند ، براى نمونه امام حسن از عهد جوانى دائما” با زنان ازدواج ميکرد وسپس طلاقشان ميداد بطوريکه بروى هم ٧٠ زن گرفت . در اينجا نيز علماى اسلام چون با وضع غير عادى روبرو ميشوند باز بنوعى ميخواهند اين ننگ را ماست مالى کنند و سعى به دفع افسد ميپردازند و اينطور وانمود ميکنند که امام حسن با صدها مسئلهٴ غامض سياسى -دينى روبرو بود و در آن روز گار با آنهمه گرفتارى بسر ميبرد ،کجا ميتوانست به چنين افراطى بپردازد. البته مسلم است که دلايل اين سر سپردگان تاٴثيرى بر واقعيت امر نخواهد داشت و حقيقت را قلب نتواند کرد . در هر صورت چون ازدواج با زن عقدى مستلزم تشريفات و تعهداتى براى مردان بود لذا شريعت اسلام راه سهل ترى جهت گريز از تعهدات ايجاد نمود و آن ازدواج موقتى يا صيغه است . ازدواج موقتى يا صيغه که شيعه اماميه جايز دانسته اند ممکن است با رضاى طرفين براى مدت يک روز تا ٩٩ سال قمرى منعقد گردد که اين خود پرده استتار مشروعى است بر روى فحشا که خود رسما” در شريعت ممنوع است . زوجه يا متعه از حقوقى که براى زن عقدى قائل شده محروم است . ازدواج متعه در واقع هم بسترى است که مشروع جلوه داده شده و براى مردان راحت و مغتنم است زيرا وظايفى را که در مورد زن عقدى ميبايست ايفا کند برايشان تحميل نميکند . اين امر از لحاظ اعيان و ثروتمندان وسيله ايست براى زير پا گذاشتن قانون شرع که داشتن بيش ا ز ۴ زن عقدى را منع کرده و حال آنکه هر کس ميتواند در يک زمان ده ها متعه داشته باشد . زن در مدت صيغه حق فسخ آنرا ندارد ولى براى مرد قيدى قائل نميشود زيرا مرد ميتواند هرگاه که بخواهد صيغه زن را پس بخواند و مدت باقيمانده را باو ببخشد ! در عين حال متعه شرايط نيم بندى را بر مرد متحمل است زيرا بايد خطبه اى خوانده شود و مبلغى پرداخت گردد و لذاشريعت اسلام شرايط ساده تر از متعه را نيز پيش بينى نموده است و آن خريد کنيزاست . از آنجا که داشتن کنيز يک امر بسيار ساده و آسان ميباشد و احتياج به تشريفات و تعهدات زن عقدى و صيغه را ندارد و مانند کالائى ميتوان آنرا بدست آورد و هم اينکه از نظر تعداد محدوديتى قائل نيست. لذا اکثر مردان ترجيح ميدادند از اين روش جهت اطفاء شهوات خود استفاده کنند. از جمله در صدر اسلام بودند کسانى که سراسر زندگى خود را را با کنيزان بسر ميبرد ند و چنين است زندگى يکى از پيشوايان شيعهٴ اماميه . امام موسى کاظم داراى ١٨ پسر و ٢٣ دختر بود ، او در مدت عمر خود هرگز زن عقدى نداشته و تمام اين فرزندان از کنيزان او بوده اند . و جالب تراينکه امام نهم، امام دهم, امام يازدهم و دوازدهم همگى از مادرکنيز بدنيا آمده اند.

 

Advertisements