فکر ميکنيد اگر محمد حقيقتا”بوجود خداوند معتقد بود اين چنين او را لجن مال ميکرد تا آيه هاى متعدد از قرآن را به کثافت کاريهاى زنانش اختصاص دهد؟

روزى زنان پيغمبر تصميم گرفتند از او ادعاى کسوه و نفقه نمايند از آنجا که تعداد آنها سر به فلک ميزد (زيرا هنوز آيهٴ محدوديت زنان عقدى براى محمد نازل نشده بود) لذا اين امر بر محمد گران آمد و او خداوند خياليش را بکمک طلبيد تا با اين نيرنگ زنان را ساکت نمايد. سوره احزاب آيه ٢٩ اى پيغمبر به زنان خود بگو من کسوه و نفقه نميدهم در عوض چيزى بشما ميدهم بنحو نيکو و پسنديده بدون اينکه ضررى بشما برسد ، من شما را طلاق ميدهم اما اگر خداوند و آخرت را ميخواهيد طلاق نگيريد. چون اين امرالهى بر زنان خوانده شد از گرفتن کسوه و نفقه منصرف شده و از خداوند طلب بخشش نمودند.

 

  با آ نکه محمد در يافتن هر نوع زنى اعم از بکر و غير بکر ، شوهر دار و بى شوهر آزاد و کنيز وسعت داشت اما بنا به ضرب المثل   کافر همه را به کيش خود پندارد او فکر ميکرد همه مثل خودش حرام زاده هستند لذا ازدواج زنانشرا با ساير مردان اعم از طلاق داده و يا بعد از مرگش ممنوع کرده است و حتى فکر آنرا نيز گناه دانسته است .

سوره احزاب آيه ۵٢ بعد از رحلت محمد از دنيا براى شما تزويج زنان محمد ابدا”جايز نيست و اگر اين عمل از شما سر بزند عمل شما نزد خداوند تعالى گناه بزرگى است و هيچ گناهى نميتواند با آن برابرى کند.

 

 چنانچه ميدانيم تمام آيات و دستورات قرآن جنبه قومى و محلى داشته است اما سر سپردگان اسلام اين دستورات را براى عموم مسلمانان و حتى جهانيان صرف نظر از آداب و رسوم آنها تعميم داده اند مانند مسئلهٴ حجاب ، بنا بر اين اگر بر مبناى اين فلسفه عمل کنيم هيچيک از زنان مسلمان حق دوباره شوهر کردن را بعد از طلاق و يا فوت شوهر ندارند ضمن اينکه در هيچ جاى قرآن از اين حق براى زنان سخنى نرفته است .

سوره احزاب آيه ۵٣ اگر شما نکاح زنان پيغمبر را بر زبانتان ظاهر کنيد و يا در قلبتان کتمان کنيد خداوند تعالى به پنهان و آشکار همه چيز با خبر است و براى کشيدن انتقام از شما قادر ميباشد.

 

  روزى محمد يکى از زنان خود را در بازار ميبيند که با کاسبى در حال گفتگو و خريد کا لا ميباشد ، محمد از اين عمل بسيار ناراحت ميشود و آيه زير را بلافاصله نازل ميکند.

سوره احزاب آيه ٣۴ اى زنان پيغمبر در منازل خود قرار و آرام بگيريد و به امور خانه مشغول باشيد و به خداوند تعالى و رسول او اطاعت کنيد. اينچنين است اسارت زنان مسلمان ،حبس ابد در منزل نه آنچه که هندى زاده پياده کرده است که زنان در تلويزيون ظاهر ميشوند، در کوچه و خيابان قدم ميزنند رانندگى ميکنند و…..

سوره احزاب آيه ۴٩ اى پيغمبر ما آن زنانت را که عقد کرده و مهريه شان را بدهى بتو حلال کرديم همچنين خداو ند تعالى کنيزانى را که در جهاد بطرف تو برگردانده شده و صاحب آنها شده اى حلال کرد ، همچنين زنانى را که با تو به مدينه هجرت کردند نيز حلالند ، همچنين حلال است اى پيغمبر هر زن موءمنه اى که رسول خدا نکاح کردن او را اراده کند وآنزن نيز نفس خود را به رسول خدا ببخشد ، با آن بخشش زن به رسول خدا حلال ميشود و عقد لازم نيست ، حلال شدن اين زنان مختص بتو حلال است نه به ساير موءمنين ، يا محمد اين زنان را بتو حلال کرديم تا در مورد زنان بر تو زحمتى نباشد و براى يافتن هر قسم زنى وسعت داشته باشيد. چه کسى مدعى است که خداوند بخشنده و مهربان نيست؟!

 

 

 

 

 

Advertisements