مجازات اسلامى بروايت خداوند.

سوره نساء آيه ١۵ ـ حد زناى غير محصنه ، حبس ابد. ايضا”سوره نور آيه ٣ حد زناى غير محصنه  ١٠٠ تازيانه. سوره نساءآيه ١۵ ـ حد زناى محصنه ، سنگسار. بروايت محمد حد لواط قتل براى طرفين است .

بروايت على ابن ابى طالب حد افترا به انبياء ١۶٠ تازيانه.

در تمام اين موارد شهادت چهار مرد و يا هشت زن براى اجراى مجازات کافيست و چنانچه متهم توبه کند مجازات بر او جايز نيست .

سوره مائده آيه ٣۶و٣٧ اگر راهزنى که قتل نفس کرده و مالى را نبرد بايد مقتول شود، اگر مال را هم ببرد بايد او را دار زد ، اگر مالى برده و قتل نفس نکند بايد دست و پاى او را بطور مختلف قطع کرد. اگر فقط مردم را بترساند او را بايد نفى بلد کرد. اگر راهزن قبل از گرفتار شدن توبه کند هيچکس اختيار مجازات او را ندارد.

در قرآن بارها ازعدالت خداوند سخن رفته است اما اگر با کمى دقت و مطالعه در تاريخ صدر اسلام و جا نشينان برحق کنونى آنها بنگريم کوچکترين دليلى مبنى برعدالت نميتوان يافت و آنچه را که سر سپردگان مدعى آنند چيزى جز سير طبيعت نيست ، هر از گاهى ميبينيم بر اثر کنشهاى طبيعت انسانهاى بيشمارى اعم از بى گناه و گناهکار بکام مرگ ميروند.

خداوند خود در اين مورد گفته است اينان همگى گناهکارند و به عذاب ما گرفتار آمده اند و بايد بهلاکت برسند ، آيا براستى چنين است ؟ و يا اين چگونه عدالتى است که گهگاه جلادانى مانند چنگيز، هيتلر وخمينى ظهور ميکنند و ميليونها ا نسان را بخاک و خون ميکشند ،آيا تمام اين کشته شدگان گناهکارند و چنين جلادانى نمايندگان خداوند هستند که آمده اند عدالت خداوندى را به اثبات برسانند؟ مسلما” اگر محمد دراين زمان ميزيست آنها را نماينده خود قلمداد ميکرد کما اينکه خداوند متعال بخت النصر دارا و اسکندررا نماينده خود خوانده است (بنى اسرائيل آيه ۶و٨ وکهف آيه ٨۴ ) سر سپردگان اين اعمال را مشيت الهى ميدانند ، تا آنجا که بيشرمانه ادعا ميکنند که خداوند مسئول تمام اين اعمال ميباشد و اين خود بالنفسه دليلى است بر عدالت خداوند. اما اين جوابها چيزى جز عذر بد تر از گناه نيست زيرا باب بحثهاى فراوانى را ميگشايد که در اينجا نمى گنجد . اگر خداوند معتقد به فلسفه نابودى گناهکاران است ، چرا خود آنها را آفريده، چرا آنها را راهنمائى نميکند، و چرادر نهايت آنها را همراه با بى گناهان ميميراند؟ و اگر معتقد به آن نيست پس آنهمه ادعا مبنى بر عدالت و دادگسترى خود روى چه غرضى است ؟ 

Advertisements