فلسفه خداوند (محمد) در باره روزى دادن به بندگانش .

سوره رعد آيه ٢٧ ـ خداوند تعالى براى هر کس که بخواهد روزى را گسترده فراوان ميکند و براى هر کس که بخواهد تنگ گرفته روزى کم ميدهد.

سوره زخرف آيه ٣٣ـ براى هر شخص روزى معين قرار داديم تا اينکه بعضى بعض ديگر را براى خدمت مسخر کرده براى رفع حاجت خود استخدام کند اگرهمه را برابر قرار ميداديم عالم خراب و دنيا فاسد ميشد.

سوره نحل آيه ٧٢ـ خداوند تعالى در داددن روزى بعضى ازشما را به بعض ديگر برترى داده است. اختلافات طبقاتى که يک پديده مخرب اجتماعى است و غالبا” بنابودى وعصيان و درهم پاشيدگى مى انجامد محد آنراعملا” به مردم تحميل ميکند و آنرا روا ميدارد. پس سر سپردگان ا سلام نبايد سنگ مستضعف را به سينه بزنند وبخاطر آن جامعه اى راتباه کنند زيرا خداوند خود مبتکر چنين پديده ايست و اگر ميخواست خود اين اختلاف طبقاتى را از بين ببرد مسلما” دنيا فاسد ميشد. بنا بر اين اسلام هرگز نخواسته است مسئله مستضعف را در جامعه از بين ببرد بلکه آنرا ترغيب نيز مينمايد و چنانچه اين طبقه مستضعف طغيان نمايد و بقدرت برسد با بودن اسلام در صحنه او خود نيز به عامل استکبار تبديل و مجددا” طبقه مستضعف ديگرى پديد ميآورد. وازآنان بهره کشى ميکند و در نتيجه اجتماعى هميشه ناراضى، سرگردان و فقير حاصل آن خواهد بود، چنانکه در آيه نيز آمده است که خداوند سعى ميکند فقط طرفداران (موءمنين ) خود را روزى فراوان دهيد . بان ترتيب اسلام نمتواند دين مساوات و برابرى باشد و جامعه اسلامى هرگز جامعه مرفه و بى نياز نخواهد بود و هميشه يک عده سربار جامعه وبال عده اى ديگر هستند و ازاطراف آنها امرار معاش ميکنند يعنى همان ارباب و رعيتى يا ارباب و نوکرى که اين نوکران هرگز نبايد فعال مايشاء باشند. طبيعى است هر کس عقيده اى جز اين داشته باشد با خداوند مخالفت ورزيده و جايش در جهنم و مستوجب مجازات شديد خواهد بود. شايد يکى از دلايل عقب ماندگى ملل اسلامى همين اصل باشد . جامعه اسلامى يعنى جامعه اى گدا پرور با اکثريت محتاج ونيازمند و اقليت ثروتمند وبى نياز بنام آقا که اگر آقا اراده کند شکم آنان سير واگر اراده کند درفقرو گرسنگى باقى ميمانند ، بديهى است که احتياج و گرسنگى عامل بسيارى از خلافکاريهاى افراد ميگردد زيرا که فرد محتاج جهت سير کردن شکمش دزدى ميکند ، دروغ ميگويد، کلاهبردارى ميکند و ده ها عمل ناشايست ديگر از او سر ميزند. در نتيجه جامعه اى بوجود ميآيد که شاهد آن هستيم و اينست مفهوم واقعى يک جامعه اسلامى .

سوره نحل آيه ١٠۴ـ بگو به مشرکين يا محمد اين قرآن را از طرف پروردگار تو يک روح مقدس بحق و عدالت بتو نازل کرده است.

 

Advertisements