چون در اين جنگ محمد در زحمت بود اونيرنگهاى مختلف ديگرى بکار ميبرد تا افرادش را دراين پيکارنگهدارد. از جمله آيات زير.

سوره انفال آيه ۴۵و۴۶ـ خداوند لشکريان قريش را که زياد بو دند در خواب به محمد کم نشان داد. سوره انفال آيه ۶٣ـ هر چيز را که در راه خداوند تعالى و در راه جهاد صرف کنيد عوض آنرا خداوند تعالى در روز قيامت بشما ميرساند. در آيات ديگرى او اين چنين ميفرمايد.

سوره توبه آيه ٨٢و٩٢ـ هر کس بجنگ نرود مانند زنان است ، جهاد رفتن صفت مردان است و شما آن صفت را نداريد سزاوار است که بين زنان مانده و از آنها محسوب شويد. در اين آيات خداوند (محمد) خواسته سرکوفتى به مردان بزند وآنهارا نهايت خواروذليل نمايد و براى دست يافتن به هدفش از وجود زنان استفاده کرده ، باين معنى که مقام مذموم زنان را از آن کسانى دانسته که بجنگ نميروند. بعنوان ديگر در حقيقت صفات مذ موم ترس ، خوارى و بى ارزش بودن ازصفات لايتجزاى زنان در فرهنگ محمد ميباشد و او ميخواهد کسانى را که حاضر به جنگ نبودند باين مقام نزول دهد تا غيرت مردانگى آنها رابجوش آورده و تشويقشان به جنگ نمايد. و اينست مقامى که اسلام براى زنان قائل است . در آيه زير ميبينيد که محمد چگونه شکست مسلمانان را در جنگ احد توجيه ميکند .

سوره آل عمران آيه ۴٠ـ ايامى که در جنگ احد دشمن بشما غالب گشت آن روزهارا بين مردم ميگردانيم . در هر جنگ يک طرف مغلوب ميشود ، خداوند تعالى شما را در اين جنگ مغلوب ساخت تا اينکه موءمن از غير موءمن تميز داده شود و معلوم شود چه کسى در ايمان ثابت ميماند ، همچنين بسبب مغلوب شدن بعضى از شما اشخاص را شهيد قرار دهد . ميبينيد که محمد براى توجيه اعمال غير انسانى خود مانند هميشه نيرنگهاى احمقانه اختراع ميکند وبعنوان جواب مستدل و الهى بدست امتش ميدهد حتى براى شکست در جنگ شهيد ميشويد، به بهشت ميرويد و در بهشت ميوه ها، حورى ها ،شرابها و……براى آنها آماده ميسازد.

سوره تو به آيه ١١١ـ موءمنين در جهاد کردن يا دشمن را بقتل ميرسانند يا خودشان مغلوب ميشوند.مگر خداوند تعالى قول همه گونه مساعدت به پيامبرش نداده ، مگر او نگفته که بدون اجازه من هيچکس نميتواند به پيامبران دشمنى کند (سوره انعام آي ه ١١٣). مگر او نبوده که باد و شن و طوفان را در جنگهاى ديگر به کمک پيامبرش فرستاده ، مگر او نبود که پرنده هارا بر فيلهاى دشمن غالب ساخت ، پس چرا با اينهمه قدرت لايزال خود اين بار دشمنان اسلام را به هوا پرتاب نکرد تا مريدان عزيز خود را نجات دهد، او که قادر است کوههارا از جا کنده بهوا پرتاب کند، اما اين بار عاجز از هر کارى شکست يارانش را نظاره ميکند . وچون سود جويان براى هر گونه اعمالى جوابى نيز دارند در اينجا خواهند گفت که مصلحت خداوند بوده که عده اى را شهيد قرار دهد. اگر شهيد شدن خوبست چرا در تمام جنگها شهادت را نصيب آنان نميکند. بايد به خدا گفت ، اصولا” چرا جنگ ، چرا کشت و کشتار مگر خداى قادروتوانا نميتواند چراغ ايمان را در دل انسانها روشن کند ، او که در سوره ابراهيم آيه ۶ ادعا کرده که ميتواند اين کار را بکند پس چرا نميکند تا بدون جنگ و خونريزى مردم سعادتمند شوند و با اين کشتار عده اى از مقربان درگاهش را از دست ندهد .آيا هنوز فکر ميکنيد اين همه دستورات دو پهلو و ضد و نقيض از کسى غير از محمد صادر شده ؟

 

Advertisements