نلدکه براى اين دوره ترتيب سوره ها را به طريق زير قائل است . ٩۶،٧۴،١١١،١٠۶،١٠٨،١٠۴،١٠٧،١٠٢،١٠۵،٩٢،٩٠،٩۴،٩٣٩٧،٨۶ ،٩١،٨٠،۶٨،٨٧،٩۵،١٠٣،٨۵،٧٣،١٠١،٩٩،٨٣،٨١، ۵٣،٨۴،١٠٠،٧٩،٧٧،٧٨،٨٨،٨٩،٧۵،٨٣،۶٩،۵١،۵٢،۵۶،٧٠،۵۵،١١٢،١٠٩،١١٣،١١۴،١

سوره هاى دوره دوم مکيه شور و حرارت کمتر و لحن آرامترى دارد ، در اين سوره ها بجاى نام خدا اغلب صفت رحمان بکار رفته و غالبا”محمد مخاطب قرار گرفته است .موضوع کلى اين سوره ها توحيد است و معمولا” سوره هاى اين دوره از دوره اول دراز تر است .

۵۴،٣٧،٧١، ٧۶،۴۴،۵٠،٢٠،٢۶،١۵،١٩،٣٨،٣۶،۴٣،٧٢،۶٧،٢٣،٢١،٢۵،١٧،٢٧،١٨

در سوره هاى دوره سوم مکيه مکررات فراوان ديده ميشود و سبک انشاى آن خشکتر است و کمتر انديشه هاى شاعرانه بکار رفته است در اين سوره ها جاى فراوانى را (قريب ١۵٠٠ آيه) داستان پيامبران پيش از محمد اشغال کرده و تعليمات و دستورات نيز ديده ميشود. ٣٢،۴١،۴۵،١۶،٣٠،١١،١۴،١٢،۴٠،٢٨،٣٩،٢٩،٣١،۴٢،١٠،٣۴،٣۵،٧،۴۶،۶،١٣

سوره هاى دوره چهارم ، مدنيه موضوع احساسات دينى و تبليغ عقيده به خداى يکتا در درجه اول اهميت قرار نگرفته است ، محمد بجاى تبليغ موضوع قيامت و داورى وحشتناک و حيات اخروى بالاجبار مى بايست در انديشه نيازمنديهاى جهانى جامعه مسلمانان مدينه باشد بدين سبب سوره هاى مدنيه مقررات متفرق فراوان که جنبه قانونگزارى دارد مثل نکاح ،طلاق ،مجازات بعضى جنحه ها و جنايات ، کين ،خون ، جهاد و غنائم و تقسيم آن و غيره ملاحظه ميگردد. گر چه قوانين مربوطى که بر مبناى دينى پايه گذارى شده باشد تا اين زمان وجود ندارد. در اين سوره ها قطع کامل مناسبات محمد با يهوديان بنحو روشنى منعکس شده است (برعکس عقيده محمد در مکه). در پايان اين دوره حملاتى عليه مسيحيان نيز مشاهده ميگردد، بويژه بخاطر تثليث خداوند مسيحيان مورد ملامت قرار گرفته اند. در اين دوره انديشه جهاد عليه دشمنان دين وارد معتقدات اسلامى گشت و همچنين قانونى بودن غنائم جنگى برسميت شناخته شد.

٢،٩٨،۶۴،۶٢ ،٨،۴٧،٣،۶١،۵٧،۴،۶۵،۵٩،٣٣،۶٣،٢۴،۵٨،٢٢،۴٨،۶۶،۶٠،١١٠،۴٩،٩،۵

 

Advertisements