يکى از مسائلى که باعث درگيرى محمد و مردم بود اينکه باو ميگفتند قرآن از توست و بخدا هيچ ربطى ندارد و تو بخدا افترا مى بندى .

قبل از رجوع به آيات محمد در اين مورد ابتدا نظر يکى از دانشمندان اسلام شناس در کتاب تفسيرالميزان را جويا ميشويم . در جلد اول اين کتاب صفحه ١٠٩ چنين آمده است .

١ـ کتاب آسمانى مجموعهٴ افکار بر جسته محمد است که از آلودگى و اغراض شخصى بر کنار است . ٢ـ وحى همان نقش بستن افکار اصلاح طلبانه در ذهن محمد است.

از تعمق به اين دو مطلب ذکر شده چنين بر ميآيد که نويسنده ناخواسته راز مهمى را بر ملا نموده و اينکه در نزول قرآن نقشى به خداوند نميدهد و بقول او اين خود محمد است که چنين آشى را پخته و بخورد امت ميدهد. البته سر سپردگى علامه طبا طبا ئى به اسلام بر کسى پوشيده نيست ولى بهتر است دو مطلب ياد شده را صرفنظر از نقش خداوند در نزول آيات باين ترتيب اصلاح کنيم تا بحقيقت نزديکتر آيد. ١ـ کتاب آسمانى مجموعهٴ افکار محمد است که طبعا” اين افکار ميتواند خوب باشد و يا مخرب و نا درست چنانچه مطالب قرآن نيز چنين است. ٢ـ وحى همان نقش بستن افکار جاه طلبانه درذهن محمد است زيرا اين افکار او را به قدرتى که مورد نظرش بود رسانده است . و اينک نظر خداوند را در مورد ادعاى ياد شده پى ميگيريم .

سوره حاقه آيه ۴۴و۴۵  اگرمحمد از طرف خودش سخنانى درست کرده به ما افترا ببندد ما به قوت و قدرت خودمان آن عضوى را که قلبش بدان معلق است قطع ميکنيم تا در هما ن حال هلاک ميشود. سوره نساء آيه ١۶۶ يا محمد مشرکين شهادت نميدهند که خداوند تعالى بتو کتاب نازل کرده است لکن خداوند تعالى خودش شهادت ميدهد به اينکه قرآن را از طرف خود بتو نازل نموده است . اين آيه چنان مسخره است که انسان شاخ درميآورد ناچارا” به ذکريک داستان واقعى که من شاهد آن بوده ام ميپردازم ، در يک صف طولانى اتوبوس ايستاده بودم که فردى از راه رسيده و خود را جلو صف جا داد، ديگر افراد شروع به اعتراض کرده و از او خواستند که انجا را ترک و به انتهاى صف برود. پس از بگو مگوى فراوان آن فرد مدعى شد که »من اينجا بوده ام و اگر شما مرا نديديد خداوند که ديده « با اين نيرنگ بقيه ساکت شده و او سر جاى خود ايستاد و طبعا” به ريش همه خنديد درست مثل ادعاى پيامبرش که براى اثبات نزول قرآن از طرف خدا او را به شهادت ميطلبد . سوره يونس آيه ٣٩ اگر ادعا ميکنيد قرآن گفته خدا نيست شما هم سوره اى مثل آن بياوريد.

سوره طه آيه ١٣٢ اين قرآن که معجزه اوست قبول نداريد که باز از او معجزه ميخواهيد. بطوريکه از محتواى قرآن پيداست بجز يک سرى مسائل روز مره و پيش پا افتاده ، بحث و جدال عوام بر سر مسائل جزئى آن زمان عربستان و بخصوص اطراف مکه و مدينه مسئله جالب ديگرى در قرآن نميتوان يافت ولى خداوند معتقد است بين کتبى که ازطرف او نازل شده قرآن معجزه بوده وشانش بلند است  (سوره زخرف آيه ۵ ).

 

Advertisements